การฝึกอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 10 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรม ขั้นตอนการนำขึ้นข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เกิดความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ