“โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

วันที่ 7 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมอบต้นพันธุ์ผักและตัวอย่างวัสดุอบรมเพื่อฝึกปฎิบัติ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 ราย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในสังคมเมือง ให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ระบบน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่จำกัด  พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมีการทำแบบทดสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร้อยละ 100 ให้ความสนใจและอยู่ร่วมฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นระยะเวลา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และมีผู้เข้ารับสมัครเต็มเป้าหมายทั้ง 4 รุ่นแล้ว โดยรุ่นที่ 2,3 และ 4 จะจัดฝึกอบรมในวันที่ 8, 14 และ 15 มกราคม 2560