ติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 25-28 ธันวาคม 2559  กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปรับเปลี่ยนระบบการให้น้ำในสวนทุเรียนซึ่งจากเดิมเป็นระบบการให้น้ำแบบหยดเป็นระบบการให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ และโดยได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการเกษตรผสมผสาน และหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตภายในศูนย์ โดยสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรจำนวน 5 ราย รวมทั้งลงพื้นที่ดูแปลงเกษตรกรที่นำความรู้จากการฝึกอบรม ไปพัฒนาและจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน ร่วมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ในการนี้ได้จัดทำผังแปลงของเกษตรกร จากกลุ่มเกษตรกรที่สัมภาษณ์ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานในครั้งต่อไป โดยหากมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสาน จนก่อให้เกิดรายได้ขึ้นแล้ว จะติดตามและประเมินผลเพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป