ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ประธานคณะทำงานโครงการ     ความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงาน โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน พร้อมแผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ตลอดจนการขยายผลโครงการมายังจังหวัดเชียงราย นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

ทั้งนี้ จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตยอดชาสดคุณภาพ ซึ่งพัฒนาเป็นยอดชาอินทรีย์ในอนาคต ซึ่งอาจส่งขายในรูปยอดชาสด เนื่องจากศักยภาพของหมู่บ้าน พื้นที่มีข้อจำกัดเรื่องแสงอาทิตย์ และกระแสไฟฟ้าจังหวัดน่าน ให้ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ตลอดจนขยายตลาด นอกจากนั้น ให้ส่งเสริมการผลิตยอดชาสดในพื้นที่อำเภออื่นๆ ส่งโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน อำเภอเมือง ส่วนในพื้นที่ขยายผลโครงการฯ ที่จังหวัดเชียงราย ขอให้เน้นเรื่องการตัดแต่งกิ่ง เพื่อผลิตยอดชาสดคุณภาพในปีแรก และพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาต่างๆ

รวมทั้ง การศึกษาดูงานกลุ่มผู้ผลิตชาโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และพบปะกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และเยี่ยมชมแปลงปลูกชาอัสสัมในพื้นที่ขยายผลโครงการฯ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย