ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)

วันที่ 23 ธันวาคม 2559  นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีนายเชิดชัย  จิณะแสน ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ พร้อมด้วยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เครือข่ายการจัดการผลผลิต ศพก.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยเป้าหมายหลักของการสัมมนา คือ การรายงานผลการบูรณาการกิจกรรม/งบประมาณสนับสนุน ศพก. ปี 2560 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศพก. ในระดับอำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ การจัดทำแผน การหารือร่วมกันในด้านการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ อาทิ แปลงใหญ่ และ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้หารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมของ ศพก. ในช่วงฤดูแล้ง

การสัมนาในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย