การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการฯ

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการเกษตรชลประทาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และวีดิทัศน์ทางไกลไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแบ่งกลุ่มออกเป็น 20 หน่วยงาน ตามที่กลุ่มจังหวัดต้องการให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ปรึกษาเรื่องการส่งเสริมการแปรรูปเกษตรแปลงใหญ่ ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการพัฒนาแหล่งน้ำให้กลุ่มภาคเหนือตอนบน