การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบต่างๆ พร้อมได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และงานพัสดุ