สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับพระราชทานของที่ระลึกที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานนิทรรศการ “การส่งเสริมการผลิตข้าวจังหวัดนครนายก”  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่หลากหลายเพื่อการบริโภคในประเทศ  โดยกระจายพันธุ์ข้าวผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 4 ศูนย์ ไปยังเเปลงใหญ่ข้าว จำนวน 4 เเปลง สู่ศูนย์ข้าวชุมชน 13 ชุมชน เเละทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตร สาธิตการทำขนมครก โดยกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก