พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

            พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร                   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยมี     นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ       การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับพระราชทานรวงข้าวเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปสู่เกษตรกร และกราบบังคมทูล เชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรการสาธิตการทำข้าวกระยาคูของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครนายก