ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559

                วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135 ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับทราบความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรอง การแจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 39 ผลการดำเนินงาน ปี 2559 แผนการดำเนินงาน ปี 2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จำนวน 7 ราย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 5 ราย โดย 2 รายที่ไม่ผ่านความเห็นชอบขอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางอีกครั้ง 2) การพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอให้ปรับแก้ไขและเพิ่มรายละเอียดข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป