ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สถาบันกำปงสปือ) ครั้งที่2/2559

        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สถาบันกำปงสปือ) ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยมีพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในการประชุมเรื่องผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง