การดำเนินงานการใช้เครื่องจักรกลชุมชนแปลงใหญ่ (Machine Pool)

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร มีกำหนดการติดตาม นิเทศ และวางแผนการดำเนินงานการใช้เครื่องจักรกลชุมชนแปลงใหญ่ (machine pool) วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา09.30 น. ณ ศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวบ้านหนองปลิง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

Cr : Picture – สำนักข่าวเจ้าพระยา