โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดน่าน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. การดำเนินงานโครงการฯ มีการขยายพื้นที่การตัดแต่งกิ่งชาอัสสัม จากเดิม 2 หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้านของตำบล เพื่อเพิ่มผลผลิตยอดชาสดส่งโรงงานแปรรูปให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด ปัจจุบันผลผลิตยอดชาสดอยู่ที่ 200 กิโลกรัม/วัน การตัดแต่งกิ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม และ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นเริ่มเก็บเกี่ยวช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ผลผลิตที่ได้ต้องจ้างบริษัทสุวิรุฬชาไทย บรรจุซองเยื่อให้ในราคา 1.30 บาท/ซองเยื่อ เพื่อทันต่อยอดการสั่งซื้อ ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง ทางกลุ่มผู้ผลิตชาอัสสัมมีแนวคิดประสานของบพัฒนาชุมชนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชา
  2. ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชาอัสสัมของกลุ่มส่งจำหน่าย ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัดน่าน ร้านภูฟ้า สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยร้านภูฟ้ารับซื้อผลิตภัณฑ์รายไตรมาสๆ ละ 600 กล่อง/ไตรมาส (ชาเขียว 400 กล่อง และชาดำ 200 กล่อง) นอกจากนี้ จะมีการขยายตลาดโดยฝากจำหน่าย ณ ร้านฟ้าใสแกลอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) อีกทางหนึ่งด้วย