โครงการขยายผลโครงการหลวง

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยนายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วย นางปุณยนุช เนตรน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการขยายผลโครงการหลวง ระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อการเรียนรู้ ติดตามงานในพื้นที่บ้านห้วยเขย่ง ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรร่วมโครงการฯ ปลูกเบญจมาศตัดดอก โดยศูนย์ฯ เกษตรที่สูง สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ดอก และติดตามให้ความรู้คำแนะนำตลอดการดำเนินงาน เกษตรกรสามารถผลิตกล้าพันธุ์ไว้ใช้ในปีต่อไป รวมทั้งตัดดอกจำหน่ายในตลาดอำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แนวโน้มการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกษตรกรให้ความสนใจและมีความต้องการเรื่อง การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวเพิ่มมากขึ้น ทางกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษจะได้นำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณโครงการให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับเกษตรกรต่อไป

  1. กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ฯ เกษตรที่สูง จัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้การปลูกองุ่นไร้เมล็ดอินทรีย์ในโรงเรือน ได้แก่ พันธุ์มารูนซีสเลส บิวตี้ซีสเลส และพันธุ์ลูสเพอเลต ปัจจุบันมีเกษตรกร ประชาชน และนักเรียน ให้ความสนใจและมาดูงานเพื่อเรียนรู้