การประชุม กพวศ. ประจำเดือนมกราคม 2559

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม2559 เพื่อสรุปการดำเนินงานและวางแผนงานการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สสจ. กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 ม.ค. 2559