Category Archives: KM-ฝ่ายบริหารทั่วไป

27ม.ค./59

การประชุม กพวศ. ประจำเดือนมกราคม 2559

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม2559 เพื่อสรุปการดำเนินงานและวางแผนงานการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สสจ. กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 ม.ค. 2559

01ต.ค./58

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง ]
 หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word
 ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

31ส.ค./58

การรวมข้อมูลในเซลล์แบบอัตโนมัติ

โจทย์ : จากข้อมูล (ตามภาพด้านล่าง) ในแต่ละ column ให้รวมเข้าเป็นเซลเดียว โดยให้ (ชื่อสถานะ)และ(ชื่อ) อยู่ติดกัน จากนั้นให้เว้นวรรค 2เคาะ จากนั้นจึงตามด้วย(นามสกุล)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

วิธีทำ :

วิธีที่ 1 จากโจทย์จะพบว่า (สถานะ) อยู่ใน cell A3 (ชื่อ) อยู่ใน cell B3 และ (นามสกุล) อยู่ใน cell C3
วิธีการเชื่อม cell ทั้ง 3  โดยใช้ & เป็นตัวเชื่อม cell และ ” เป็นตัวขั้นเพื่อเว้นวรรคตามจำนวนเคาะที่ต้องการจากนั้นจึงปิดคำสั่งเว้นวรรคด้วย ” อีกครั้ง
ดังนั้นจากโจทย์เราจะใส่สูตรตามที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ =A3&B3&”  “&C3

ผลลัพธ์ :

 

วิธีที่ 2 โดยใช้สูตร CONCATENATE ตามด้วยวงเล็บเปิดจากนั้นใส่ cell ที่ต้องการเชื่อมต่อด้วย , และ cell ที่ต้องการจบครบวงเล็บปิด และใช้ ” เป็นคำสั่งเว้นวรรคเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
จากโจทย์เราจะใส่สูตรตามที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ =CONCATENATE(A3,B3,”  “,C3)

17ส.ค./58

สื่อการเรียนรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)