Category Archives: การจัดการความรู้

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

27ม.ค./59

การประชุม กพวศ. ประจำเดือนมกราคม 2559

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม2559 เพื่อสรุปการดำเนินงานและวางแผนงานการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สสจ. กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 ม.ค. 2559

01ต.ค./58

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง ]
 หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word
 ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

14ก.ย./58

เทคนิคการบริหารโครงการพระราชดำริ


ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf file ได้ที่นี่

11ก.ย./58

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

ด้วยนายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายกฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสายชล พ่วงคำมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปราชการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ จังหวัดลำพูน ขอสรุปรายงานผลการติดตามงาน ดังนี้

[/vc_column_text] [vc_column_text]
  1. ทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2558 ของศูนย์ฯ ซึ่งได้ดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร ณ ศูนย์ฯ ย่อย ทุ่งหัวช้าง บ้านจรินยา อำเภอหัวช้าง จังหวัดลำพูน เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 ราย และสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น จำนวน 15 ไร่ พร้อมกับต้นกล้า หญ้าแฝก จำนวน 150,000 กล้า ในส่วนของกิจกรรมการจัดงานวันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ฯ ย่อย ทุ่งหัวช้าง บ้านจรินยา อำเภอหัวช้าง จังหวัดลำพูน เรียบร้อยแล้ว
  2. ชุมชนและหน่วยงานรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ทั้งในอำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ต้องการการสนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อใช้ในการปลูกป้องกันการชะล้าง พังทลายของหน้าดิน รวมทั้งในพื้นที่สาธารณะต่างๆ ของชุมชน ในเบื้องต้นได้หารือกับผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้ดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน กรมพัฒนาที่ดิน ในการขยายผลและสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกให้กับชุมชนที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ
  3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาศูนย์ฯ ประสบปัญหาด้านภัยแล้งซึ่งกระทบต่อแผนการปฏิบัติงาน ศูนย์ฯ จึงได้ปรับแผนการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมจัดทำหมู่บ้านนำร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลไม้ยืนต้นเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมการจัดงานวันรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกฯ ล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบของภัยแล้งหลังดำเนินการกิจกรรม
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″] [/vc_column][/vc_row]

 

31ส.ค./58

การรวมข้อมูลในเซลล์แบบอัตโนมัติ

โจทย์ : จากข้อมูล (ตามภาพด้านล่าง) ในแต่ละ column ให้รวมเข้าเป็นเซลเดียว โดยให้ (ชื่อสถานะ)และ(ชื่อ) อยู่ติดกัน จากนั้นให้เว้นวรรค 2เคาะ จากนั้นจึงตามด้วย(นามสกุล)

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

วิธีทำ :

วิธีที่ 1 จากโจทย์จะพบว่า (สถานะ) อยู่ใน cell A3 (ชื่อ) อยู่ใน cell B3 และ (นามสกุล) อยู่ใน cell C3
วิธีการเชื่อม cell ทั้ง 3  โดยใช้ & เป็นตัวเชื่อม cell และ ” เป็นตัวขั้นเพื่อเว้นวรรคตามจำนวนเคาะที่ต้องการจากนั้นจึงปิดคำสั่งเว้นวรรคด้วย ” อีกครั้ง
ดังนั้นจากโจทย์เราจะใส่สูตรตามที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ =A3&B3&”  “&C3

ผลลัพธ์ :

 

วิธีที่ 2 โดยใช้สูตร CONCATENATE ตามด้วยวงเล็บเปิดจากนั้นใส่ cell ที่ต้องการเชื่อมต่อด้วย , และ cell ที่ต้องการจบครบวงเล็บปิด และใช้ ” เป็นคำสั่งเว้นวรรคเช่นเดียวกับวิธีที่ 1
จากโจทย์เราจะใส่สูตรตามที่กล่าวมาข้างต้นดังนี้ =CONCATENATE(A3,B3,”  “,C3)

17ส.ค./58

คู่มือขั้นตอนการรับเสด็จ

คู่มือขั้นตอนการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดูได้จาก ที่นี่

17ส.ค./58

สื่อการเรียนรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม Quantum GIS (QGIS)