Category Archives: ข่าวกิจกรรม

02ก.ย./61

ร่วมจัดงานฝึกอาชีพด้านการเกษตรงาน “เกษตรสร้างชาติ” ในวาระกรมที่กรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 50 ปี

วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01ธ.ค./60

เปิดอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร เดินหน้าขับเคลื่อน-ขยายผลโครงการพระราชดำริ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร Continue reading

29มิ.ย./59

รับมือภัยแล้งด้วยแนวคิด เข้าใจสถานการณ์ บริหารจัดการโดยชุมชน

วันที่ 27 มิ.ย. 59  นายโสภณ คงเทียบ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี และนางนงนุชแตงทรัพย์ ผู้อำนสยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการของระบบนิเวศที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: นโยบายและการปฏิบัติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง “รับมือภัยแล้งด้วยแนวคิด เข้าใจสถานการณ์ บริหารจัดการโดยชุมชน” ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาภัยแล้งและความแปรปรวนของฤดูการส่งผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

27มิ.ย./59

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วยผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559   ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 124 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน  ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

24มิ.ย./59

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

นางนงนุช  แตงทรัพย์ ผู้อำนวยกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการดังกล่าว ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น

23มิ.ย./59

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาพื้นที่การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง

วันที่ 23 มิถุนายน 59 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วางร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ดำเนินการอบรบเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาพื้นที่การเกษตร โดยมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่ แกนนำ และ อกม. ครั้งที่ 3 จำนวน 30 ราย ในหลักสูตร

 

  1. ถอดบทเรียนและเรียนรู้กรณีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการหยุดเผา
  2. เกษตรทฤษฎีใหม่กับการแก้ไขปัญหาการเผาฯ
  3. ระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนและกำหนดวิธีการควบคุมการเผาพื้นที่เกษตรปีต่อไป

20มิ.ย./59

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน (มันสำปะหลัง) จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และคณะ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน (มันสำปะหลัง) และบริการทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ บ้านธารนพเก้า ต.พนมเพลิง อ.เขาแกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประะานเปิดงาน เกษตรกรเข้าร่วม 500 คน เป้าหมายลดต้นทุน 3,561 บาทต่อไร่ ลดเหลือ 2,808 บาทต่อไร่

20มิ.ย./59

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วยผู้แทน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านองค์กรและเจ้าหน้าที่
1.2 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน
– กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การแนะนำของหน่วยงาน (กลุ่มธรรมชาติ ยังไม่ได้จดทะเบียนกลุ่ม)
– กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนกลุ่ม
2. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเป้าหมาย จำนวน 2 กลุ่ม
คือเกษตรกรรายใหม่ที่มีความสนใจ และเกษตรกรที่มีการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่มาก่อนแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ จำนวน 882 ศูนย์ รวม 70,000 ราย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนโดย Single Command

09มิ.ย./59

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 135 โดยมีนายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

192293

07มิ.ย./59

การติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

เมื่อวันที่ 6-7 มิ.ย. นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้ออำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 ในประเด็นปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ในเรื่องของไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งไม่พอเพียงต่อเด็กนักเรียน ณ จังหวัด สงขลา พัทลุง และยะลา

06มิ.ย./59

ประชุมปรึกษาหารือโครงการขยายผลเกษตรเพื่อาหารกลางวันในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่วิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการขยายผลเกษตรเพื่อาหารกลางวันในสถานศึกษา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการในโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางผานิตย์  มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

31พ.ค./59

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร จากการฝึกอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน หลักสูตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ณ จังหวัดอุบลราชธานี

28พ.ค./59

การพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และนางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมสัมมนา การพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีหม่อมหลวงจิระพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งประเด็นการประชุมสัมมนา ดังนี้

  1. แนวทางการดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง
  2. การเชื่อมโยงโครงการตัวชี้วัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษาฯ
  3. การนำเสนอตัวอย่างผลงานวิชาการของศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาฯ

28พ.ค./59

การเตรียมการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ นายเศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ดอกฯ และนางสาวนนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการเตรียมการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ใน theme “84 พรรษา มิ่งมหาราชินี ศรีเกษตร” โดยใช้แนวคิด “ขยายผลจากฟาร์มเรียนรู้สู่ชีวิตประจำวัน” และการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 บู๊ท

28พ.ค./59

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านลูกแก ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ที่พักสงฆ์บ้านลูกแก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น พื้นที่จำนวน 5 ไร่

28พ.ค./59

ร่วมรับเสด็จฯ เปิดการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการ และกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 1.การเสวนา “นโยบาย แนวคิด โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน” จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2.การอภิปรายผลงานเด่นของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.การพบปะ เจรจาธุรกิจ 4. นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และแสดงผลงานของกลุ่มเกษตรกร