Category Archives: โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

07มี.ค./62

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนร่วมงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรแก่เกษตรกรฟรี!

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ธ.ค./61

ทดสอบแอปพลิเคชัน Farm Gear ในแปลงส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ (ต้นแบบ) ประชารัฐ

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

10เม.ย./61

ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29ส.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2560

วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19พ.ค./60

ติดตามงานโครงการวิเคราะห์ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2560 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน Continue reading

31พ.ค./59

ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน

30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร จากการฝึกอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน หลักสูตรเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ณ จังหวัดอุบลราชธานี

26พ.ค./59

กิจกรรมให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์ โดยช่างเกษตรท้องถิ่น

ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมและติดตาม งานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี2559 กิจกรรมให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์ โดยช่างเกษตรท้องถิ่นผู้ผ่านการอบรม จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ร้อยเอ็ด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่4 บ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 26 พฤษภาคม 2559

26พ.ค./59

การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่

25-27 พค.2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2559 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผอ.กพวศ. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม