Category Archives: โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

15พ.ค./62

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ส.ค./61

ขยายผลโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดสุรินทร์และนครราชสีมา

เร็วๆ นี้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริฒโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14มี.ค./61

จิ้งหรีดอบกรอบ…ผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

14ก.พ./61

บรรยายชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแนวปฏิบัติโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16ม.ค./61

การจัดทำชุดความรู้ภาคปฏิบัติโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SEP)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16ม.ค./60

การฝึกอบรม “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

การฝึกอบรม “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 7 มกราคม 2560 จำนวน 70 ราย
รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 8 มกราคม 2560 จำนวน 77 ราย
รุ่นที่ 3 ณ วันที่ 14 มกราคม 2560 จำนวน 75 ราย
และรุ่นที่ 4 ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 จำนวน 66 ราย
รวมทั้งสิ้น 288 ราย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในสังคมเมือง ให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ระบบน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่จำกัด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมีการทำแบบทดสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการฝึกอบรมทุกรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร้อยละ 100 ให้ความสนใจและอยู่ร่วมฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นระยะเวลา

10ม.ค./60

“โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

วันที่ 7 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมอบต้นพันธุ์ผักและตัวอย่างวัสดุอบรมเพื่อฝึกปฎิบัติ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 ราย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในสังคมเมือง ให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ระบบน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่จำกัด  พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมีการทำแบบทดสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร้อยละ 100 ให้ความสนใจและอยู่ร่วมฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นระยะเวลา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และมีผู้เข้ารับสมัครเต็มเป้าหมายทั้ง 4 รุ่นแล้ว โดยรุ่นที่ 2,3 และ 4 จะจัดฝึกอบรมในวันที่ 8, 14 และ 15 มกราคม 2560

27ก.ย./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (ระยะที่ 4)

ผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ จัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (ระยะที่ 4) เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย

  1. บ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. บ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  3. บ้านแคนน้อย ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  4. บ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  5. บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม อำเภอเปื่อยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในการนี้ได้อันเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่สมาชิกพร้อมให้ความรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมบ้านสมาชิกเกษตรกรตัวอย่างในโครงการฯ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

18ก.ย./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ จัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (ระยะที่ 4) เมื่อวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. บ้านดอนวัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 2. บ้านหินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 3. บ้านพลับ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 4. บ้านตากแดด ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 5. บ้านหนองกอง ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในการนี้ได้อันเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่สมาชิกพร้อมให้ความรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมบ้านสมาชิกในโครงการซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

27มิ.ย./59

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วยผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559   ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 124 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน  ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

20มิ.ย./59

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วยผู้แทน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านองค์กรและเจ้าหน้าที่
1.2 กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน
– กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การแนะนำของหน่วยงาน (กลุ่มธรรมชาติ ยังไม่ได้จดทะเบียนกลุ่ม)
– กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนกลุ่ม
2. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีเป้าหมาย จำนวน 2 กลุ่ม
คือเกษตรกรรายใหม่ที่มีความสนใจ และเกษตรกรที่มีการดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่มาก่อนแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ จำนวน 882 ศูนย์ รวม 70,000 ราย ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนโดย Single Command

28พ.ค./59

ร่วมรับเสด็จฯ เปิดการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการ และกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 1.การเสวนา “นโยบาย แนวคิด โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน” จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2.การอภิปรายผลงานเด่นของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.การพบปะ เจรจาธุรกิจ 4. นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และแสดงผลงานของกลุ่มเกษตรกร

11พ.ค./59

การสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกพวศ. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

04พ.ค./59

ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 3 พฤาภาคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

23เม.ย./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4

กลุ่มงานโครงการพระราชดำริร่วมกับสำนักพระราชวังและ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4  โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 จังหวัด รวม 75 คน เข้าร่วมเปิดการประชุมและศึกษาดูงาน ณ สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน ชุมชน ระยะที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

05เม.ย./59

งานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผุ้ใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นการประชุม ที่สำคัญ ดังนี้

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 2. บทบาทและหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในการจัดสัมมนาวิชาการโครงการฯ
 3. ยกร่างคำสั่งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานสัมมนาวิชาการโครงการฯ
 4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯระยะที่ 1-3 เพื่อถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 59 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร