Category Archives: โครงการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22พ.ค./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนงานบูรณาการฯ และโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06ธ.ค./60

ประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07พ.ย./60

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ต.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.ย./60

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิด “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนราธิวาส

วันที่ 19 กันยายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.ย./59

ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม  2559 โดยในการติดตามงานสามารถสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ได้ดังนี้

สำนักงานเกษตรจังหวัด โดยนางสาวรัฐพร  พรหมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้สรุปกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดปัตตานีสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด KPI ของโครงการ ในทุกกิจกรรม อีกทั้งมีการพัฒนาและขยายกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการให้เป็น เกษตรกรต้นแบบ แปลงต้นแบบในพื้นที่เพื่อความมั่นคงเพิ่มขึ้น  และจากการพบปะเกษตรที่ร่วมโครงการในพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพด้านการเกษตร หลังจากได้เห็นผลผลิตที่ตนเองปลูกและร่วมโครงการเช่น กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ดูงานและเห็นรูปแบบการปลูกพืชในภาชนะต่างๆ ได้ฝึกปฏิบัติการเพาะถั่วงอก และได้ลองปลูกพืชใหม่ๆ พืชไร่พืชผักอื่นๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนในการปลูกพืชทุกชนิดโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพร้อมให้คำแนะนำและส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เอง  ในส่วนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร สมาชิกยุวเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามกิจกรรมการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความเหมาะสมของพื้นที่โดยการสร้างจิตสำนึกของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ยังได้ปลูกจิตสำนึกการอนุรักป่าไม้ สวนป่าวนเกษตร ซี่งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนได้จัดทำเป็นห้องเรียนรู้กลางแจ้งเป็นที่สนใจของสมาชิกยุเกษตร  อีก 1 ห้องเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้อบรมรมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูปพร้อมทัศนะศึกษาดูงานและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  ทำให้เกษตรได้แนวคิดคิดและมองเห็นแนวทางที่จะนำผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในครัวเรือนมาแปรรูปเพื่อบริโภคและพัฒนาขายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

03ก.ย./59

ของดีชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้มั่นคง สรัางชุมชนให้ยั่งยืน

นายวิทยา ผิวผ่อง ผูัช่วย รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “ของดีชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้มั่นคง สรัางชุมชนให้ยั่งยืน” วันทึ่ 3 – 11 ก.ย. 59 ณ กรมชลประทาน โดยมีการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 80 ร้าน โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลณิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานในการเปิดงาน

30มี.ค./59

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นและวิศวกรรมเกษตร พร้อมนายธรรมนูญ  ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช พุกไชยนาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาเลส อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข นอกจากนั้น ยังเป็นการนำเสนอความต้องการกิจกรรมในโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่อไป