Category Archives: โครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาท เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

16ม.ค./63

เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” Continue reading

18มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 18 มิถุนายน2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./62

ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09ม.ค./62

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมเกล้าฯ ถวายอาคารเกษตรสิริสุข จ.สระแก้ว

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มิ.ย./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จ.บึงกาฬ

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19พ.ค./61

กรมส่งเสริมการเกษตรรวมใจทอดผ้าป่าฯ เพื่อสร้างอาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.พ./61

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ก.พ./61

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29ม.ค./61

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด

วันที่ 29 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ม.ค./61

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ

วันที่ 3 – 5 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการ จัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16ก.พ./60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จังหวัดเชียงราย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต Continue reading

18ม.ค./60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีนางนงนุช แตงทรัพย์ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมคณะ และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผัก โรงครัว กิจกรรมการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นมะม่วง

24ส.ค./59

ชี้แจงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 24 ส.ค. 59 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ได้เข้าร่วมชี้แจงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน46โรงเรียน ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยเน้นการส่งเสริมด้านโภชนาการด้านอาหารให้แก่เด็กและชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน

17ก.ค./59

ติดตามงานเรื่องการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง

เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมติดตามงานเรื่องการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งให้เพียงพอสำหรับเป็นวัตถุดิบในการการประกอบอาหารกลางวันบริโภคในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 11 โรงเรียน

06ก.ค./59

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วย ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

07มิ.ย./59

การติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

เมื่อวันที่ 6-7 มิ.ย. นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้ออำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการติดตามงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ ในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 ในประเด็นปัญหาผลผลิตทางการเกษตร ในเรื่องของไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งไม่พอเพียงต่อเด็กนักเรียน ณ จังหวัด สงขลา พัทลุง และยะลา