Category Archives: ปัญหาหมอกควันและการเผาในพื้นที่เกษตร

04ก.พ./63

ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

นางปาลลิน พวงงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร Continue reading

18พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 17 – 23 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2562 Continue reading

10พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 10 – 16 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562 Continue reading

06พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร วันที่ 3 – 9 พ.ค. 62

(อย่า)(อย่า)(อย่า) คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2562 Continue reading

27เม.ย./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 27 เมษา 62

⚠️⚠️⚠️ คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 แยกรายวัน Continue reading

18มี.ค./62

แจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ขอแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุก 7 วัน Continue reading

12ก.พ./62

ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือ เรื่องปัญหามลพิษฝุ่นละอองในอากาศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22พ.ย./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562

วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ม.ค./61

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการประจำปี 2561

วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ย./60

ติดตามการดำเนินการถอดบทเรียนระดับชุมชน และให้แนวทางการดำเนินงานปี 2561 ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันที่ 12 ก.ย. 60 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31พ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (Aftet Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14มี.ค./60

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเกษตรปลอดการเผาดีเด่น ประจำปี 2560

วันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเกษตรปลอดการเผาดีเด่น ประจำปี 2560 Continue reading

13มี.ค./60

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเกษตรปลอดการเผาดีเด่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

02ก.พ./60

ประชุมคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

วันที่ 1 ก.พ. 60 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และว่าที่ ร.ต. ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ณ ห้องประชุมกรรมธิการ 114 อาคารรัฐสภา โดยในที่ประชุมมีประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธาน คือ พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการฯ 10 ท่าน และมีหน่วยงานร่วมชี้แจงอีก 1 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันพิจารณาประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดย ผอ.กพวศ. ได้นำเสนอข้อมูลมาตรการและผลการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในปี 2559 และ 2560 และ ผอ.สสก. ที่ 6 จ.เชียงใหม่ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่ พร้อมตอบข้อซักถามจากกรรมาธิการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินงานเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้มีแนวโน้มปัญหาหมอกควันและจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนๆ ซึ่งผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมาธิการ และจะได้นำข้อมูลการประชุมครั้งนี้ไปประชุม Workshop ในระดับพื้นที่ ในวันที่ 15 ก.พ. 60 ณ จ.เชียงราย ต่อไป

04ส.ค./59

ประชุมยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564

ผอ.กพวศ. ผู้แทนกรมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 4 ส.ค. 59 ณ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดยมี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับแก้ไข) โดยสรุปกรมควบคุมมลพิษจะนำข้อเสนอต่างๆ แก้ไข/ปรับปรุง รวมทั้งขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งโดยด่วน เพื่อกรมควบคุมมลพิษจะได้นำเสนอตามระบบต่อไป