Category Archives: ข่าวอบรม/สัมมนา

23ก.ค./61

อบรมโครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่ Thailand 4.0

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.ค./61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน ปี งบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม Continue reading

15ธ.ค./60

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04มี.ค./59

ปฏิทินกิจกรรมอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2

  • อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร กิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 รุ่นที่ 3 วันที่ 8-10 มี.ค. 59 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
  • อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร กิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 มี.ค. 59 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
  • อบรม เกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร กิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 2 รุ่นที่ 2 วันที่ 22-24 มี.ค. 59 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด