Category Archives: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

28มี.ค./62

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) Continue reading

11มี.ค./62

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมปรับแผนขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 มีนาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./61

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมการจัดเก็บฐานข้อมูลพรรณพืช ตามระบบของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28พ.ย./60

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24เม.ย./60

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน BIOFIN DAY

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20เม.ย./60

ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

28มี.ค./60

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 ณ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01มี.ค./60

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร (นายสงกรานต์ ภักดีคง) Continue reading

15ส.ค./59

การจัดงานรณรงค์กล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเตรียมการจัดงานรณรงค์กล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงราย (ที่สูง) เป้าหมาย 1,000 คน

15ส.ค./59

การร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม  2559 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จัดภายใต้ Sub -Theme คือ ขยายผลจากฟาร์มเรียนรู้ สู่ชีวิตประจำวัน โดยนำตัวอย่างความสำเร็จในการส่งเสริมอาชีพจากฟาร์มตัวอย่างคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรง ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการในฟาร์มตัวอย่างพร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

27มี.ค./59

ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 กลุ่มโครงการพระราชดำริ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ที่จัดระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ประเด็นการจัดนิทรรศการในหัวข้อ “หมู่บ้านแห่งพืชพรรณ…สร้างสรรค์ภูมิปัญญา” โดยนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ผ่านมาเชื่อมโยงสู่การขยายผลสู่ชุมชนในรูปแบบของการจัดทำหมู่บ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของตนเองโดยจำลองหมู่บ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ของตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

11มี.ค./59

หมู่บ้านแห่งพืชพรรณ…สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) ขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “หมู่บ้านแห่งพืชพรรณ…สร้างสรรค์ภูมิปัญญา” ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช ดำริฯ ที่ผ่านมาเชื่อมโยงสู่การขยายผลสู่ชุมชนในรูปแบบของการจัดทำหมู่บ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนของตนเองโดยจำลองหมู่บ้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นของตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน โดยจัดในระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

10มี.ค./59

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริเข้าร่วมประชุม