Category Archives: ฝ่ายบริหารทั่วไป

30เม.ย./62

ประกาศผลผู้ชนะการจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ Continue reading

16ธ.ค./59

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบต่างๆ พร้อมได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และงานพัสดุ

10พ.ย./59

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

                             คณะทำงานควบคุมภายใน เป็นผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการ กองคลังเป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาแบบติดตาม ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ(รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ 2559 เพื่อแก้ไข ปรับปรุง สรุปแบบติดตาม ปอ.3 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยกร่างแบบ ปอ.3 ปีงบประมาณ 2560

81598

 

 

 

 

 

 

 

81600

 

 

 

 

81608

 

 

 

 

81610

 

 

 

 

 

28พ.ค./59

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านลูกแก ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ที่พักสงฆ์บ้านลูกแก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น พื้นที่จำนวน 5 ไร่

01เม.ย./59

สาระเกษตรน่ารู้ กับ กพวศ. เดือนเมษายน

ติดตามรายการ “สาระเกษตรน่ารู้ กับ กพวศ.” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.30 – 10.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงgพื่อการเกษตร AM 1386 KHz. โดยในเดือนเมษายนนี้พบกับสาระเกษตรน่ารู้ในเรื่อง

เรื่องวันที่ออกอากาศ
การลดการเผาในพื้นที่นาข้าว โดยใช้เทคโนโลยีไถกลบตอซังฟางข้าว3 เมษายน 59
คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ10 เมษายน 59
การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง17 เมษายน 59
การใช้เทคโนโลยีการอบไอน้ำหรือ VHT (VHT : Vapor Heat Treatment) ในการเพิ่มคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก24 เมษายน 59

คลิกที่ภาพเพื่อรับฟังออนไลน์   am1386

27ม.ค./59

การประชุม กพวศ. ประจำเดือนมกราคม 2559

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม2559 เพื่อสรุปการดำเนินงานและวางแผนงานการปฏิบัติงานโดยใช้แนวทางการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุม สสจ. กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 26 ม.ค. 2559

18พ.ย./58

กพวศ. ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง รธส.วก.

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และเจ้าหน้าที่เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้แก่ นายคณิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เนื่องในการเข้ารับตำแหน่งพร้อมรับฟังนโยบายการปฎิบัติงาน

10ส.ค./58

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

การดําเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมุ่งเน้นสู่การบรรลุเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Milestones) กล่าวคือ ได้กําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีเว็บไซต์ เพื่อให้บริการตามภารกิจและนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ตามหลักการที่กล่าวว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลาทั่วถึงเท่าเทียม และธรรมาภิบาล” นั้น เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู่ระดับความสามารถในเรื่องการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจ ภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
จากการสํารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-Government กลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) ในรายงาน United Nations E-Government Survey 2012 พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 92 จากจํานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งปี ค.ศ. 2010 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 76 และปี ค.ศ. 2008 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 64 นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ และเพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก้าวไปสู้การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐอันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป โดยเนื้อหาเอกสารเล่มนี้ กล่าวถึงองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจาก กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกําหนดองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ (International Best Practice)

 

 

06ส.ค./58

Agriculture Mobile Application

“ฝนหลวง” Fonluang
พัฒนาขึ้นเพื่อนำข้อมูลด้านฝนหลวงมาแสดงบนอุปกรณ์ Smartphone และ Tablet เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูลในพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจฝนหลวง ในฐานะ “พระบิดาฝนหลวง” อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสื่อสารเผยแพร่หน่วยงาน จากผู้ปฏิบัติงานสู่ประชาชนโดยตรง ให้บริการดาวน์โหลด ฟรี ในระบบ Apple และ Android

Q Restaurant
เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประกอบอาหาร ได้แก่ พวกวัตถุดิบหรือสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจากแปลง GAP รวมทั้งวัตถุดิบที่ปลอดภัย
ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่สนใจร้านอาหารที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพ โดยเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น แล้วจะปรากฏข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ใกล้ หรือสามารถค้นหารายจังหวัด หรือเลือกเฉพาะเจาะจงร้านที่สนใจ และสามารถแสดงเส้นทางการเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังร้านอาหารที่ต้องการจะไปได้

ProtectPlants
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพืขและศัตรูพืช พร้อมทั้งมีฟังค์ชั่นเด่นที่คอยติดตามการระบาดศัตรูพืช เพื่อให้เกษตรกรป้องกันได้ทันท่วงที แอพพลิเคชั่นประกอบไปด้วยฟังค์ชั่นหลัก 6 หมวด ได้แก่
ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช วินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น วินิจฉัยตามชนิดพืช พยากรณ์เตือนการระบาด พยากรณ์สภาพอากาศ

DOAE Smart Check plus
เพื่อให้เกษตรกรใช้ตรวจสอบติดตามสถานะผลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยจ่ายเงินให้แก่ชาวนาและชาวสวนยางพาพา ไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา โดยให้ใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรนำไปตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิ์

ปุ๋ยรายแปลง
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง (พัฒนาขึ้นปี 2557)
พัฒนาขึ้นทั้งในรูปแบบ Web Application เพื่อใช้งานผ่าน Web Browser บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด Application นี้ไปติดตั้งบนเครื่อง Smart Phone หรือ Tablet โดยใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

WMSC
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ข้อมูลปริมาณน้ำท่า ข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำ คลองชลประทานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกรมชลประทานหรือผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
Feed
โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
Gap doa
เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

Rubber Thai
แอพพลิเคชั่นรายงานราคาประมูล ตลาดยางพารา ไม่ว่าจะเป็น ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 น้ำยางสด และเศษยาง พร้อมบทวิเคราะห์รายวันของสถานการณ์และแนวโน้มราคายางในแต่ละวัน อัพเดททุกวัน
พรบ กรมวิชาการเกษตร
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียกดูประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติ ุ6 ฉบับที่กำกับดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พรบ.กักพืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ.ควบคุมยาง และพรบ.วัตถุอันตราย สามารถใช้งานได้ดีและชัดเจนกับอุปกรณ์ Tablet
InsectShot
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย

InsertServer
เพิ่มความสะดวกรวดเร็วจากการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในแปลงนาแทนการสุ่มนับด้วยคน โดยเมื่อถ่ายภาพเสร็จก็จะส่งภาพไปที่เครื่องแม่ข่ายก็จะประมวลผลนับจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลให้ทันที อย่างไรก็ตาม ในอนาคตยังมีโครงการที่จะพัฒนาโปรแกรมตรวจนับปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่เข้าไปในกับดักแสงไฟ เพื่อลดขั้นตอนการนับด้วยแรงงานคนอีกด้วย
Rice Pest Monitoring
ระบบสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยของกรมการข้าว เพื่อแจ้งใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการระบาด (Ricepest monitoring) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ และเป็นเครื่องมือและนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเกษตรกรในการติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นักวิจัย นักวิชาการ กลุ่ม Smart farmer และกลุ่ม Smart officer
Coop Standard
แอพพลิเคชั่นนี้เป็นแบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์ของกรมสงเสริมสหกรณ์ในแต่ละที่สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของสหกรณ์ได้ด้วยตนเองตามแบบประเมินมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์แบบประเมินนีเป็นการตอบแบบสอบถามด้านผลการดำเนินการและกระบวนการจัดการสหกรณ์ จำนวน 137 ข้อ โดยระบบจะประมวลผลคะแนนกับเกรดให้แก่สหกรณ์หลังจากสหกรณ์ตอบแบบสอบถามสหกรณ์จะทราบผลการประเมินมาตรฐานสหรกรณ์ของตนเองว่าได้คะแนนและเกรดเท่าใด เพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อนของสหกรณ์เองและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้เข็มแข็ง
 
มหัศจรรย์หม่อนไหม
เป็น ebook การ์ตูนการเรียนรู้เรื่องหม่อนไหม ตั้งแต่เริ่มตันของการปลูก จนถึงสาวไหม
SmartAcc
โปรแกรมบัญชีรายบุคคล “SmartAcc” โปรแกรมส่งเสริมให้เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ใช้ในการบันทึกบัญชี ให้รู้รายรับ รายจ่าย และเล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี สามารถสร้างวินัยทางการเงิน และสนับสนุนการออมอย่างเป็นระบบ โปรแกรมบัญชีรายบุคคล”SmartAcc” สามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone พร้อมทั้งการแสดงรายการในรูปแบบของกราฟที่ทันสมัย
29ก.ค./58

การส่งเสริมการเกษตรด้วยระบบ MRCF

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]M[/dropcap] -Mapping ในอดีตฐานข้อมูลมีเป็นจำนวนมากทั้งจริงและไม่จริง ทำให้เกษตรกรตัดสินใจลำบาก ดังนั้นข้อมูลที่ดีสุดที่จะสื่อสารได้ต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริหารการจัดการได้ คือการนำข้อมูลไปสู่ระบบ Mapping จึงทำให้ทราบข้อมูลเชิงกายภาพในพื้นที่นำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลการใช้พื้นที่ถูกต้องได้ อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ เช่น ในแผนที่ของอำเภอหนึ่ง เมื่อเกษตรกรมาแจ้งข้อมูลการปลูกพืช ข้อมูลก็จะถูกนำลงไปใส่ในแผนที่ เป็นภาพออกมาให้เห็นชัดเจนว่าปลูกอะไรอยู่ตรงไหน หากมีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืช แผนที่ก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เกษตรกรแจ้ง และนอกจากจะทราบว่าพืชใดปลูกอยู่จุดใดแล้ว ยังมีข้อมูลของจุดรับซื้อผลผลิต เส้นทางการขนส่ง ซึ่งทั้งหมดทำให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนเข้าไปส่งเสริมหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสำคัญข้อมูลเชิงแผนที่ยังตอบโจทย์สิ่งที่เป็นมิติของการทำงานเชิงโซนนิ่ง คือ การผลิตพืชให้สอดคล้องกับความ เหมาะสมของศักยภาพของพื้นที่ โดยผู้จัดทำ คือ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในข้อมูลจะระบุว่าตำบลนี้มีพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกอะไรหรือไม่เหมาะในการปลูกอะไร ฉะนั้นที่อำเภอจะติดแผนที่โซนนิ่งเอาไว้เปิดให้ประชาชนไปตรวจสอบว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ศักยภาพระดับใด เพื่อจะกำหนดทิศทางในการพัฒนาตัวเองว่าจะต่อสู้ต่อไปเพราะอยู่ในพื้นที่ดีหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีจะหาทางออกอย่างไร

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]R[/dropcap] -Remote Sensing เป็นระบบที่นำเกษตรกรไปสู่การเข้าถึงข่าวสาร และบุคคลที่ให้ข่าวสาร โดยจะมีแอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซ บุ๊ก ระบบเว็บไซต์ที่หลายคนทำแล้ว ในระบบส่วนกลางในเรื่องของแอพพลิเคชั่นจะมีอยู่ในโทรศัพท์ที่เกษตรกรสามารถหาคำตอบในเรื่องที่ต้องการได้ ส่วนเจ้าหน้าที่มีระบบการเรียนรู้ E-Learning เป็นการนำระบบสื่อสารเข้ามาปรับปรุงทั้งตัวบุคลากรและชาวบ้าน     จากนั้นนำไปใช้ในระบบออฟฟิศที่เรียกว่า Smart Office ซึ่งข้อมูลของเกษตรกร 7 ล้านข้อมูล ย้ายเข้าไปในบัตรประชาชนหมดแล้ว และมีการนำไปใช้ที่อำเภอซึ่งมีการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรไว้ 115 อำเภอ สามารถเสียบบัตรและอ่านข้อมูลได้ โดยต้องเสียบบัตรของเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่คนใดเข้ามาอ่านบัตรของเราบ้าง และบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนนั้นไว้เพื่อป้องกันสิทธิ์ของชาวบ้าน

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]C[/dropcap] -Community Participation เป็นงานที่ต้องทำกับชุมชน ฉะนั้นจากข้อมูลที่อยู่ในตัว M โครงการต่าง ๆ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีนักส่งเสริมการเกษตรเข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ต้องมีเกษตรกรต้นแบบ มีสินค้าจริง มีแปลงเรียนรู้ให้แตกต่างจากศูนย์เรียนรู้ทั่วไป

[dropcap style=”square” color=”#dd3333″]F[/dropcap] -Specific Field Service คือการเน้นจุดเฉพาะการเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย