Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

09ก.ค./62

ประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก (โครงการเกษตรวิชญา) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 18 มิถุนายน2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ค./62

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14พ.ค./62

ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

11เม.ย./62

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 เมษายน 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09เม.ย./62

ประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28มี.ค./62

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) Continue reading

26มี.ค./62

เยี่ยมชมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

21มี.ค./62

ประชุมหารือการเตรียมการจัด 3 กิจกรรม ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11มี.ค./62

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมปรับแผนขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 มีนาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04มี.ค./62

ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 5

วันที่ 4 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมดครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./62

ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ม.ค./62

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ม.ค./62

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ม.ค./62

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading