Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

11เม.ย./62

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 เมษายน 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09เม.ย./62

ประชุมเตรียมการจัดประชุมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562

วันที่ 9 เมษายน 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28มี.ค./62

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) Continue reading

26มี.ค./62

เยี่ยมชมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

21มี.ค./62

ประชุมหารือการเตรียมการจัด 3 กิจกรรม ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11มี.ค./62

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมปรับแผนขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 มีนาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04มี.ค./62

ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 5

วันที่ 4 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมดครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./62

ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ม.ค./62

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ม.ค./62

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ม.ค./62

ประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09ม.ค./62

กรมส่งเสริมการเกษตร น้อมเกล้าฯ ถวายอาคารเกษตรสิริสุข จ.สระแก้ว

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02ม.ค./62

ประชุมคณะกรรมการ โครงการพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงาน “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 2 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
Continue reading

27พ.ย./61

ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

12พ.ย./61

ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ในติมอร์-เลสเต”งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง Continue reading

30ต.ค./61

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวะกรรมเกษตร Continue reading