Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

30ม.ค./59

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว หมู่ที่ 4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

25ม.ค./59

ประชุมโครงการเด็กไทยแก้มใส

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส) เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมประชุมโครงการเด็กไทยแก้มใส ณ โรงแรม AETAS Lumpini โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรุงเทพมหานคร และ NECTEC

06ม.ค./59

ประชุมวิชาการ “สร้างป่าสร้างรายได้”

ผู้อำนวยการกองโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมอภิปราย “แนวทางการสร้างป่าสร้างรายได้” ในการประชุมวิชาการ”สร้างป่าสร้างรายได้” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่1 อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้

1.กรมวังผู้ใหญ่ (ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขัธมิตร)                   5. ผู้แทนกรมอุทยานฯ

2 ผู้แทนกรมป่าไม้                                                        6. ผู้แทนกรมวิชาการ

3.ผู้แทน กศน.                                                              7. ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน

4. ผู้แทนกรมการปกครอง                                           8. ผู้แทน มสธ.

 

05ม.ค./59

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..บทเรียนจากชุมชน

นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ บันทึกเทปรายการ “ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง..บทเรียนจากชุมชน” ตอน การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระยะที่ 1 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมบรมราชกุมารี ซึ่งมีการสัมภาษณ์สดคุณปิยนันท์ บุญสร้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สสก. ที่ 7 นครราชสีมา เรื่องการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา โดยออกอากาศในวันที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 10.30-11.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 Khz.

03ธ.ค./58

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

กลุ่มโครงการพระราชดำริร่วมจัดงาน “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”  ระหว่างวันที่ 2-6 ธค.58 โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานพิธีเปิด และมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม นายสงกรานต์ ภักดีคง ร่วมเปิดงาน ในเวลา 14.00น.

โซนที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ

โซนที่ 2 เทิดพระเกียรติ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าฯ

โซนที่ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

13พ.ย./58

ถ่ายทอดองค์ความรู้ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผนดิน”

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมการเกษตร ได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2558  เนื้อหาประกอบด้วย การปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อย “แบบเปียกสลับแห้ง”  การให้น้ำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพืช  (ไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผักและสมุนไพร) เทคนิคและระบบการให้น้ำแก่พืช โดยมีนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และนางนันทา ติงสมบัติยุทธ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิด

13พ.ย./58

โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

นางนงนุช แตงทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศ และ นส.มนทิรา ไววานนท์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมหารือในการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 13 พย.58

06พ.ย./58

ประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

นางนงนุช แตงทรัพย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง โดยมีว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 5 พย.58

05พ.ย./58

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.มนทิรา ไววานนท์ นวส.ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่2/2558 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พ.ย2558

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ ซึ่งมีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดแสดงกิจกรรมผลงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของกลุ่ม รวมจำนวน 6 กลุ่ม

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่28ต.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ

08ต.ค./58

ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.ปริศนา ดิษาภิรมย์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทของโครงการศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ

โดยในที่ประชุมประเด็นที่สำคัญ คือ
1.ประเด็นการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2555-2559
2.ขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2560-2564
3.ทิศทางการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2560-2564