Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

06มิ.ย./59

ประชุมปรึกษาหารือโครงการขยายผลเกษตรเพื่อาหารกลางวันในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่วิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือโครงการขยายผลเกษตรเพื่อาหารกลางวันในสถานศึกษา เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการในโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางผานิตย์  มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

28พ.ค./59

การพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และนางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมสัมมนา การพัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีหม่อมหลวงจิระพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งประเด็นการประชุมสัมมนา ดังนี้

  1. แนวทางการดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง
  2. การเชื่อมโยงโครงการตัวชี้วัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยของศูนย์ศึกษาฯ
  3. การนำเสนอตัวอย่างผลงานวิชาการของศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาฯ

28พ.ค./59

การเตรียมการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ นายเศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ดอกฯ และนางสาวนนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการเตรียมการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 7-14 สิงหาคม 2559 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ใน theme “84 พรรษา มิ่งมหาราชินี ศรีเกษตร” โดยใช้แนวคิด “ขยายผลจากฟาร์มเรียนรู้สู่ชีวิตประจำวัน” และการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 บู๊ท

28พ.ค./59

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านลูกแก ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ที่พักสงฆ์บ้านลูกแก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น พื้นที่จำนวน 5 ไร่

28พ.ค./59

ร่วมรับเสด็จฯ เปิดการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการ และกลุ่มเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 1.การเสวนา “นโยบาย แนวคิด โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน” จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2.การอภิปรายผลงานเด่นของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3.การพบปะ เจรจาธุรกิจ 4. นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และแสดงผลงานของกลุ่มเกษตรกร

11พ.ค./59

การสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ครั้งที่ 2/2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกพวศ. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

04พ.ค./59

ประชุมเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 3 พฤาภาคม 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร  เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อเตรียมการจัดสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

04พ.ค./59

งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูน

สำนักงานเกษตรที่สูงจังหวัดลำพูนร่วมจัดนิทรรศการงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดลำพูนครั้งที่ 3 ณ. ศูนย์ราชการอำเภอลี้ จ.ลำพูน โดยในงานมีการจ่ายกล้าพันธุ์พืชผัก มะเขือ พริก มะละกอ และน้ำดื่มเย็น น้ำเสาวรส น้ำฟักข้าว เป็นที่พอใจแก่เกษตรกรและท่านประธานในพิธีอย่างมาก ซึ่งมีเกษตรกรมาเข้ารับบริการในศูนย์ 370 ราย แจกกล้าพันธุ์ 3000 กล้า และเข้าฐานฟังความรู้เรื่องพืชใช้น้ำน้อยโดยระบบน้ำหยดในการปลูกแตงญีปุ่น

02พ.ค./59

งานสัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

เมื่อวันที่ 27 เมย.59 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางจุไรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าพบกรมวังผู้ใหญ่ (ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน สัมมนาวิชาการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

02พ.ค./59

การบูรณาการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ,นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ,นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นายโอฬาร พิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ,นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ,นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม และผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

30เม.ย./59

การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรและการรใช้แผงโซล่าเซลในการปั้มน้ำการเกษตร

วันที่ 29 เมษายน 2559 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับและจัดนิทรรศการท่านประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตรและการรใช้แผงโซล่าเซลในการปั้มน้ำการเกษตร โดยนายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯวิศวกรรมเกษตร นายวิทยา สุขจาด นายไพศาล สอนรอด นายวิโรท ทองคุ้ม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เกษตรกรร่วมงาน 1,400 ราย

23เม.ย./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4

กลุ่มงานโครงการพระราชดำริร่วมกับสำนักพระราชวังและ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 4  โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 24 จังหวัด รวม 75 คน เข้าร่วมเปิดการประชุมและศึกษาดูงาน ณ สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน ชุมชน ระยะที่ 4  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

23เม.ย./59

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

23เม.ย./59

ประชุมพิจารณาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผอ.กพวศ. เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในการใช้เป็นแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

12เม.ย./59

การส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 10 เม.ย.59 สนง.เกษตรอำเภอแม่แจ่ม ร่วมกับ กศน.แม่แจ่ม ร่วมต้อนรับ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายประมวล เครือมณี สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวันแก่คณะครู กศน.อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 36 ศศช.ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในนามทีมประชารัฐอำเภอแม่แจ่มเป็นอย่างดียิ่ง

12เม.ย./59

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย

เมื่อวันที่ 7เม.ย59 นางจุไรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรพร้อมคณะเจ้าหน้ากลุ่มงานโครงการพระราชดำริและสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการจัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกมะนาวในวงบ่อซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำฟาร์มตัวอย่างฯ คือ

  1. ช่วยเหลือเกษตรในพื้นที่อ. เขื่องในและใกล้เคียงให้มีฐานะดีขึ้น
  2. สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับด้านการเกษตร