Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

10ก.ค./61

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มิ.ย./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จ.บึงกาฬ

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./61

ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04มิ.ย./61

ประชุมเรื่องการถวายงานสนับสนุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02มิ.ย./61

ร่วมพิธีทอดป่าผ้าสมทบทุนสร้างอาคาร “สืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม

วันที่ 2 มิถุนายน 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01มิ.ย./61

เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน “สีสรรพันธุ์ไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25พ.ค./61

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ กับ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมการติดตามงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

19พ.ค./61

กรมส่งเสริมการเกษตรรวมใจทอดผ้าป่าฯ เพื่อสร้างอาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04พ.ค./61

ติดตามและนิเทศงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26เม.ย./61

ร่วมสัมมนาเรื่อง “นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 26 เมษายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading