Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

11เม.ย./61

ได้ความรู้ ได้อาชีพ ฟรี! ที่โครงการลูกพระดาบส

วันที่ 11 เมษายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 19 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14มี.ค./61

จิ้งหรีดอบกรอบ…ผลิตภัณฑ์เด่นจากโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

08มี.ค./61

อบรมนักประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตสื่อตรงใจเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เป็นตัวแทนคณะทำงานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศของ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05มี.ค./61

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./61

ประชุมคณะกรรมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ก.พ./61

ทดสอบหลักสูตรการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่ออบรมให้แก่เยาวชน ในโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรฯ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.พ./61

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ก.พ./61

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.พ./61

ประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์สาธิตการแปรรูป ภายใต้ “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องในโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading