Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

16ม.ค./61

ประชุมปรึกษาหารือโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 16 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16ม.ค./61

การจัดทำชุดความรู้ภาคปฏิบัติโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SEP)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ม.ค./61

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ

วันที่ 3 – 5 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการ จัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ธ.ค./60

ติดตามความก้าวหน้าและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรต้นแบบโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2560 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ธ.ค./60

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ธ.ค./60

สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29พ.ย./60

ประชุมปรึกษาหารือโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28พ.ย./60

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ย./60

ประชุมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2561”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10พ.ย./60

ชี้แจงโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ปี 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading