Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

07ต.ค./63

ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

21ก.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกชุมบก ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายเดช มินทการต์ เกษตกรต้นแบบการทำเกษตรผสมผสาน Continue reading

15ก.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์การเรียน ตชด. คลิตี้ล่าง

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.ย./63

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภาวินีย์ ปรีชาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 Continue reading

15ก.ย./63

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภาวินีย์ ปรีชาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรโครงการภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Continue reading

19ส.ค./63

ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา Continue reading

10ส.ค./63

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 สิงหาคม2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วยนายเอกชัย กั่นขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่ 1/2563 Continue reading

27ก.ค./63

กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกิจกรรมรอบสื่อมวลชน (Press Tour) Continue reading

27ก.ค./63

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภาวินีย์ ปรีชาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

25ก.ค./63

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของเกษตรกรต้นแบบ ณ จังหวัดนครพนม สกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์เเละโครงการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดนครพนม

วันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Continue reading

14ก.ค./63

ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ และ การแปรรูปขนุน (น้ำพริกขนุน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายประพนธ์ ธูปะเตมีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง Continue reading

11ก.ค./63

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 9 ก.ค. 2563 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

03ก.ค./63

รายละเอียดแนวทางและรูปแบบการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดแนวทางและรูปแบบการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 Continue reading

19มิ.ย./63

ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ

วันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด Continue reading

18มิ.ย./63

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ กับการมุ่งมั่นผลิตอาหารปลอดภัยให้นักเรียนบริโภคเพียงพอ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สฯ ตั้งอยู่หมู่ 16 บ้านหนองบอน ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี Continue reading

17มิ.ย./63

ร่วมติดตามงานและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

17 มิถุนายน 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading