Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

18มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ Continue reading

17มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

17มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

11มี.ค./63

การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

05มี.ค./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Continue reading

02มี.ค./63

เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร” ณ ห้องพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) Continue reading

02มี.ค./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Continue reading

27ก.พ./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” Continue reading

26ก.พ./63

ดิดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563

มื่อวันที่ 25-26 กพ.63 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21ก.พ./63

ติดตามการขยายผลโครงการพระราชดำริ ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

20ก.พ./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ นางสาวกรกัญญา อักษรเนียม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับเสด็จ

Continue reading

17ก.พ./63

เปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 Continue reading

13ก.พ./63

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ OUR Khun BangKachao สู่ความยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07ก.พ./63

ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./63

ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./63

ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading