Category Archives: กลุ่มโครงการพระราชดำริ

21ก.พ./63

ติดตามการขยายผลโครงการพระราชดำริ ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

17ก.พ./63

เปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 Continue reading

13ก.พ./63

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ OUR Khun BangKachao สู่ความยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07ก.พ./63

ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./63

ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./63

ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ และนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

04ก.พ./63

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงวประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

01ก.พ./63

รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Continue reading

26ม.ค./63

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพริกแกงบางช้าง ภายใต้แนวคิด “พริกแกงบางช้าง เครื่องครัวแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 26 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ม.ค./63

ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่1/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16ม.ค./63

เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” Continue reading

15ธ.ค./62

ร่วมติดตามนิเทศงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

เมื่อวันที่14-15 ธค.62 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายคมสัน จำรูญพงษ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

11พ.ย./62

ร่วมจัดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด DIGI FONLUANG” ภายในงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

15ต.ค./62

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ 15 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ต.ค./62

ร่วมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ย./62

ร่วมติดตามและวางแผนการดำเนินงานในการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading