Category Archives: กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

28พ.ค./59

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านลูกแก ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ที่พักสงฆ์บ้านลูกแก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น พื้นที่จำนวน 5 ไร่

27พ.ย./58

ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการ

เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2558 นาย ถนัด  เกิดงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ(zoning)  และการขับเคลื่อนงานโครงการปีงบประมาณ 2559 ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ zoning ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม

ร่วมวางกรอบแผนการจัดการพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร ให้พิจารณาเลือกชนิดพืชเป้าหมาย 13 ชนิดพืช ตามประกาศ Zoningและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่เป็นหลัก จังหวัดละ 2-3 ชนิดพืช

19พ.ย./58

การประชุมเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นายศุภนารถ เกตุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ  สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการสินค้าเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ และนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

19พ.ย./58

ประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นายถนัด  เกิดงาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช (Zoning) ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ปีงบประมาณ 2559  สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบโครงการ zoning จาก 8 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน

23ก.ย./58

การติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning

กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning พร้อมลงพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืช วันที่ 21-23 ก.ย. 2558 ณ สสข.ที่4 จังหวัดขอนแแก่นและอุดรธานี

16ก.ย./58

ติดตามโครงการและการขับเคลื่อนงานการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ออกติดตามโครงการและการขับเคลื่อนงาน zoning พร้อมทั้งเร่งรัดการบันทึกระบบรายงานเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ที่ สสข.ที่9 จ.พิษณุโลกและกำแพงเพชร เมื่อวันที่  13-15 ก.ย 58

14ส.ค./58

โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”500,499,498,497,496,495,494,492,490,316,314″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ดำเนินการจัดการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง  ต.นาจรวย  อ.นาจรวย  จ.อุบลราชธานี  วันที่ 13 ส.ค. 58[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
05ส.ค./58

การประชุม คณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning) ครั้งที่ 1/2558

[images cols=”five” lightbox=”true”] [image link=”247″ image=”247″] [image link=”246″ image=”246″] [image link=”245″ image=”245″] [image link=”244″ image=”244″] [image link=”243″ image=”243″] [/images]

นายไพรัช หวังดี  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (zoning)  ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558  ณ ห้อง Operation Room  อาคาร 1  กรมส่งเสริมการเกษตร