Category Archives: กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ

08มี.ค./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินดินทำกินของเกษตรกร

วันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21ธ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ธ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

06ธ.ค./60

ประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07พ.ย./60

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07พ.ย./60

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ต.ค./60

ประชุมหารือและเข้าร่วมดูสภาพพื้นที่แปลงยึดคืนตามคำสั่ง คทช. ที่ 36/2559

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ต.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.ย./60

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิด “งานวันลองกอง” ในงานของดีเมืองนราธิวาส

วันที่ 19 กันยายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16มิ.ย./60

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading