Category Archives: กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ

04มี.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา Continue reading

03มี.ค./63

ร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาหมู่บ้านยามชายเเดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./63

ติดตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ จังหวัด น่าน และจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.พ./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พศ.2563-2565

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ม.ค./63

รับนโยบายพัฒนางานบนพื้นที่สูง พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้นโยบายพัฒนางานบนพื้นที่สูง Continue reading

30ม.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./62

ติดตามเยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลเกษตรกรต้นแบบภายใต้กิจกรรมเกษตรผสมผสาน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

18มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17มิ.ย./62

ติดตามเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดพะเยา

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสิรมโครงการพะราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05มิ.ย./62

โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกชาในพื้นที่พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ติดตามงานโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกชาในพื้นที่พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) ดำเนินการที่บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตชาจากชาอัสสัมร่วมกับการอนุรักษ์ผืนป่าในชุมชน เป็นกลุ่มที่กำลังเร่งพัฒนาสินค้าคุณภาพเพื่อขยายสู่ตลาดชาทั่วโลกต่อไป