Category Archives: กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ

17ก.ย./63

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่โครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่โครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
Continue reading

03ก.ค./63

ติดตามงานโครงการ​ส่งเสริม​การ​ปลูก​หญ้า​แฝก​ใน​การ​อนุรักษ์​ดิน​และ​น​้​าเพื่อความยั่งยืน​ทางการเกษตร​บนพื้นที่สูง

เมื่อ​วันที่​ 30 มิถุนายน​-3 กรกฎาคม 2563​ กรม​ส่งเสริม​การเกษตร​ได้อนุมัติ​ให้ นาย กฤษฎา​ บัว​นาค​ นักวิชาการ​ส่งเสริม​การเกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ​ กลุ่ม​พัฒนา​พื้นที่​พิเศษ Continue reading

25มิ.ย./63

ติดตามงานโครงการ​ส่งเสริม​การ​เกษตร​บนพื้นที่​สูง​และร่วมกิจกรรมงานวันรณรงค์​เริ่มต้นฤดูกาล​เพาะปลูก​

เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน​ 2563 กรม​ส่ง​เสริมการเกษตร ได้อนุมัติให้ นาย กิตติ​พันธ์​ จันทาศรี ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​พัฒนา​พื้นที่​พิเศษ Continue reading

18มิ.ย./63

ข่าวติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18มิ.ย./63

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ณ จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร Continue reading

13มิ.ย./63

ติดตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายย 2563 นาย กฤษฎา บัวนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ Continue reading

04มี.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา Continue reading

03มี.ค./63

ร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาหมู่บ้านยามชายเเดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./63

ติดตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ จังหวัด น่าน และจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.พ./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พศ.2563-2565

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ม.ค./63

รับนโยบายพัฒนางานบนพื้นที่สูง พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้นโยบายพัฒนางานบนพื้นที่สูง Continue reading

30ม.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./62

ติดตามเยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลเกษตรกรต้นแบบภายใต้กิจกรรมเกษตรผสมผสาน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading