Category Archives: กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ

27มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./62

ติดตามเยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลเกษตรกรต้นแบบภายใต้กิจกรรมเกษตรผสมผสาน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

18มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17มิ.ย./62

ติดตามเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งเก็บข้อมูลเกษตรกรต้นแบบ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดพะเยา

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสิรมโครงการพะราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05มิ.ย./62

โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกชาในพื้นที่พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ติดตามงานโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกชาในพื้นที่พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) ดำเนินการที่บ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตชาจากชาอัสสัมร่วมกับการอนุรักษ์ผืนป่าในชุมชน เป็นกลุ่มที่กำลังเร่งพัฒนาสินค้าคุณภาพเพื่อขยายสู่ตลาดชาทั่วโลกต่อไป

01พ.ค./62

ประชุมหารือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายอภัย สิทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

05มี.ค./62

กพวศ. เร่งสร้างความยั่งยืน (การเกษตร) บนพื้นที่สูง

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ม.ค./62

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ธ.ค./61

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการผลิตและการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ก.ย./61

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 14 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.ย./61

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์

ในวันที่ 13 กันยายน 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading