Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

27พ.ค./62

ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23พ.ค./62

ปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงสืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินจินดา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22พ.ค./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี และโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ค./62

ประชุมร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยหลัว ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14พ.ค./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26เม.ย./62

ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19เม.ย./62

พาทีมนักวิจัยจาก University of the Philippines Los Baños และ Philippine Council for Agriculture and Fisheries ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 19 เมษายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19เม.ย./62

ประชุมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์ พระราชา และพระราชินี

วันที่ 19 เมษายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มี.ค./62

ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01มี.ค./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายยางคลองกระจง จ.สุโขทัย และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จ.ตาก

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ก.พ./62

จัดทำสคริปต์ Clip VDO ประชาสัมพันธ์พืชฤดูแล้ง ประเด็น เกษตรฯ ชวน หันมาปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย มั่นใจผลตอบแทนคุ้ม กว่าทำนาปรัง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมดครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.พ./62

ติดตามงานโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนทดน้ำผาจุกจังหวัดพิษณุโลก และติดตามผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือไม่ปลูกข้าวนาปรัง และการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ก.พ./62

ประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06ก.พ./62

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 14 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./62

ประชุมเพื่อประเมินวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ม.ค./62

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำบางระกำ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 28 มกราคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading