Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

15พ.ย./62

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ต.ค./62

ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการการช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ต.ค./62

ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 8/2562

วันนี้ 20 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ต.ค./62

ประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ก.ย./62

ประชุมหารือเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63

วันที่ 17 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.ย./62

ประชุมพิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนฯ

วันที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

11ก.ย./62

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจ

วันที่ 11 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ส.ค./62

ประชุมปฐมนิเทศ และรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ส.ค./62

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ส.ค./62

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ส.ค./62

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จ.ตรัง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ก.ค./62

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อย

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 20 แห่ง มีน้ำน้อยกว่า 30% เฝ้าระวัง “ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า” Continue reading