Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

26พ.ค./63

ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18พ.ค./63

Video Conference ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วม Video Conference ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2563 Continue reading

07พ.ค./63

Video Conference ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วม Video Conference ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2563 Continue reading

15เม.ย./63

ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 7/2563

วันนี้ 15 เม.ย. 63 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 7/2563 Continue reading

09เม.ย./63

ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำครั้งที่ 6/2563 Continue reading

05มี.ค./63

ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 63

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร Continue reading

05มี.ค./63

ร่วมติดตามการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมร่วมติดตามการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

13ก.พ./63

ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29ม.ค./63

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ม.ค./63

พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 34 จังหวัด

พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 34 จังหวัด Continue reading

20ม.ค./63

ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ม.ค./63

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 20 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ม.ค./63

109 ตำบล 54 อำเภอ 20 จังหวัด เสี่ยงขาดน้ำเกษตรนอกเขตชลประทาน

พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเกษตรนอกขตชลประทาน จำนวน 20 จังหวัด 54 อำเภอ 109 ตำบล Continue reading

03ธ.ค./62

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29พ.ย./62

ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 62/63

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25พ.ย./62

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading