Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

23ส.ค./62

ประชุมปฐมนิเทศ และรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ส.ค./62

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ส.ค./62

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ส.ค./62

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จ.ตรัง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ก.ค./62

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อย

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 20 แห่ง มีน้ำน้อยกว่า 30% เฝ้าระวัง “ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า” Continue reading

12ก.ค./62

เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ”

เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ” Continue reading

20มิ.ย./62

ประชุม “ปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ”

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18มิ.ย./62

ประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตร (Farm Pond) เพื่อผลิตอาหารและสร้างรายได้ของเกษตรกรพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13มิ.ย./62

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีระบบชลประทานน้ำหยด” ณ แปลงเรียนรู้ปลูกผักสาธิต จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./62

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใช้น้ำน้อยด้วยระบบชลประทานน้ำหยด

กรมส่งเสริมการเกษตร โดย กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดพิษณุโลก เขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

30พ.ค./62

ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโคตรงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading