Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

28ก.พ./60

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ครั้งที่ 4 /2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./60

ติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27ก.พ./60

ติดตามงานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ก.พ./60

ประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้า Continue reading

23ก.พ./60

ประชุมเพื่อพิจารณาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

06ก.พ./60

สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯในครั้งนี้ จำนวน 250 ราย โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคอรุ่ม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงศูนย์ข้าวชุมชุม สมาชิกเพียง 24ราย จะทำการผลิตเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปขยายพันธุ์เท่านั้น แต่ภายหลังจากมีนโยบายการจัดตั้ง ศพก.และนโยบายแปลงใหญ่ ทำให้สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 150 ราย และมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3,300 ไร่ โดยศูนย์ฯ มีกิจกรรมหลักอยู่  2 กิจกรรม คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (พิษณุโลก 2) ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (มาตรฐานอาหารปลอดภัย) และการผลิตข้าวครบวงจร (แบรนด์เพชรคอรุม) ซึ่งปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ได้แก่  ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก และข้าวหอมมะลิแดง ทำให้สมาชิกของ ศพก.สามารถขายข้าวเปลือกได้ถึงตันละ 15,000 บาท

02ก.พ./60

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.) เพื่อร่วมพิจาณาการเข้ามานำเสนอระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ของทาง บริษัท โคเดสก์ จำกัด ที่เป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ทั้งนี้ในระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.) ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ จะมีการแยกพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อง่ายต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ต่อไป

31ม.ค./60

ประชุมการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 31 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้หมอบหมายให้ นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรและคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด โดยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อทำให้ได้แผนพัฒนาที่สามารถแสดงในรูปแบบแผนที่ได้ และข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย ข้อมูล agri-map, ssmap, farmer map, FASR BI, รต และ agriinfo รวมถึงข้อมูลเชิงพื้นที่จำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจด้านแผน จึงจะทำให้ได้องค์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรที่มีความสมบูรณ์

24ม.ค./60

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 24 มกราคม 25560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานโดยที่ประชุมได้กำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานในการนำขึ้นข่าวสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการสร้างชื่อผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ในการนำเข้าข้อมูลแต่ละหัวข้อ  ซึ่งกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม เกี่ยวข้องในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มที่ดาวโหลดได้ คลังความรู้และคำถามที่พบบ่อย กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป

20ม.ค./60

ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และนิยามในการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 19 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และนิยามในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาการเกษตร และพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร กรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้จัดทำข้อคำถาม เรื่อง การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรและปรับแก้ไขนิยามพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ในการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

20ม.ค./60

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในที่ประชุมได้หารือก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่งในส่วนของ Road Map โครงการบริหารจัดการคลังความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ มีเป้าหมาย ดังนี้

  1. ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร
  2. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. เครือข่ายผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ
  4. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการคลังความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ มีหมวดองค์ความรู้จำนวน 6 หมวด ได้แก่ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร 2)การจัดการดินปุ๋ย 3)งานนโยบายและจะเริ่มให้บริการในวันที่ 4)การบริหารงาน 5)การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และ 6)การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร และระบบบริหารจัดการคลังความรู้ฯ ดังกล่าวจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2560

 

10ม.ค./60

การฝึกอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 10 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรม ขั้นตอนการนำขึ้นข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เกิดความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

29ธ.ค./59

ติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 25-28 ธันวาคม 2559  กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปรับเปลี่ยนระบบการให้น้ำในสวนทุเรียนซึ่งจากเดิมเป็นระบบการให้น้ำแบบหยดเป็นระบบการให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ และโดยได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการเกษตรผสมผสาน และหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตภายในศูนย์ โดยสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรจำนวน 5 ราย รวมทั้งลงพื้นที่ดูแปลงเกษตรกรที่นำความรู้จากการฝึกอบรม ไปพัฒนาและจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน ร่วมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ในการนี้ได้จัดทำผังแปลงของเกษตรกร จากกลุ่มเกษตรกรที่สัมภาษณ์ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานในครั้งต่อไป โดยหากมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสาน จนก่อให้เกิดรายได้ขึ้นแล้ว จะติดตามและประเมินผลเพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป

23ธ.ค./59

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)

วันที่ 23 ธันวาคม 2559  นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีนายเชิดชัย  จิณะแสน ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ พร้อมด้วยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เครือข่ายการจัดการผลผลิต ศพก.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยเป้าหมายหลักของการสัมมนา คือ การรายงานผลการบูรณาการกิจกรรม/งบประมาณสนับสนุน ศพก. ปี 2560 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศพก. ในระดับอำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ การจัดทำแผน การหารือร่วมกันในด้านการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ อาทิ แปลงใหญ่ และ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้หารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมของ ศพก. ในช่วงฤดูแล้ง

การสัมนาในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

23ธ.ค./59

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการฯ

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการเกษตรชลประทาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และวีดิทัศน์ทางไกลไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแบ่งกลุ่มออกเป็น 20 หน่วยงาน ตามที่กลุ่มจังหวัดต้องการให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ปรึกษาเรื่องการส่งเสริมการแปรรูปเกษตรแปลงใหญ่ ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการพัฒนาแหล่งน้ำให้กลุ่มภาคเหนือตอนบน

14ธ.ค./59

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559

                วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135 ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับทราบความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรอง การแจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 39 ผลการดำเนินงาน ปี 2559 แผนการดำเนินงาน ปี 2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จำนวน 7 ราย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 5 ราย โดย 2 รายที่ไม่ผ่านความเห็นชอบขอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางอีกครั้ง 2) การพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอให้ปรับแก้ไขและเพิ่มรายละเอียดข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป