Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

20ก.ย./59

การจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาความต้องการของเกษตรกร โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 6-9 กันยายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยกลุ่มเกษตรชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี การจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกร และรับทราบปัญหาทางการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล คือ อำเภอนาดี ตำบลแก่งดินสอ และอำเภอกบินทร์บุรี ได้แก่ ตำบลบ้านนา ตำบลบ่อทอง ตำบลเมืองเก่า และตำบลกบินทร์บุรี รวม 34 หมู่บ้าน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 800 ราย โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีต่อไป เน้นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

07ก.ย./59

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเขตกรรมข้าวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการลดต้นทุน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 59 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเขตกรรมข้าวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการลดต้นทุน โครงการเขื่อนแควน้อยฯ ปี 59 ณ ศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมและการพัฒนาระบบเขตกรรมข้าว ต. หนองปลิง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ คณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกรรวม 35 ราย โดยประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

  1. ผลการดำเนินการที่ผ่านมากลุ่มมีรายได้จากการให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท แต่ยังเป็นเงินคงค้างที่ยังไม่ได้รับอีกจำนวน 80,000 บาท
  2. รถดำนาที่ได้รับการสนับสนุน ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากอุปกรณ์บางส่วนชำรุด และอะไหล่ค่อนข้างจะหายาก
  3. เครื่องจักร(รถแทรคเตอร์) ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิ์ภาพ เนื่องจากข้อกำหนดการใช้เครื่องมือของโครงการฯ(ข้อกำหนดคือ ห้ามต่ออุปกรณ์อื่น ที่ไม่ได้รับจากโครงการ)อุปกรณ์ต่อพ่วงไม่เหมาะสมกับพื้นที่พืชไร่ ประกอบกับการงดทำนาปรังในปี 57 และ 58 ทำให้กลุ่มขาดรายได้จากการใช้เครื่องจักรกลดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งต่อไปจะเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเข้าร่วมเพื่อหา แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
  4. เนื่องจากเป็นการดำเนินงานในปีสุดท้าย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ของโครงการประกอบด้วย เครื่องเพาะกล้า 1 เครื่อง รถดำนา 2 คัน รถแทรคเตอร์ 2 คัน อุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ชนิด เพื่อจะได้ทำการส่งคืน ครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กรมชลประทานซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ

28พ.ค./59

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี และชุมชนบ้านลูกแก ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 ณ ที่พักสงฆ์บ้านลูกแก ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น พื้นที่จำนวน 5 ไร่

21ม.ค./59

การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงสถานการณ์และแนวทางการปลูกพืชตามสถานการณ์น้ำต้นทุน

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ดำนินการจัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงสถานการณ์และแนวทางการปลูกพืชตามสถานการณ์น้ำต้นทุน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม และได้มอบนโยบายการดำเนินการ 2 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา และมาตรการที่ 4 การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส รวมถึงบริหารจัดการ วางแผนการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรได้อย่างสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

การประชุมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมชี้แจงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา รวมถึงสถานการณ์การปลูกข้าวนาปรัง และผู้แทนภาคเอกชนในการเชื่อมโยงผลผลิตตลาด/ผู้รับซื้อ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้

08ต.ค./58

การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

[vc_row][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุม VDO conference ชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 โดย รมว.กษ. ร่วมกับอธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 8 ตค 58 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
13ก.ย./58

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน

กลุ่มเกษตรชลประทาน ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 13 กันยายน 58  ณ ห้องพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในประเด็น ภัยแล้ง และลดต้นทุนการผลิต

14ส.ค./58

แล้งนี้ที่..หนองแวง ซื้อน้ำทำนาแลกอนาคต

แล้งที่เพิ่งผ่านไป เกษตรกรราบลุ่มภาคกลางวิงวอนขอให้ภาครัฐช่วยเหลือไม่ขาดระยะ ทั้งที่อยู่ในแหล่งอุดมด้วยระบบชลประทาน พื้นที่ทำเกษตรมีระบบชลประทานมากถึง 45%

ในขณะที่อีสานมีระบบชลประทานน้อยที่สุด พื้นที่ทำเกษตรมีระบบชลประทานแค่ 10%…เกษตรกร กลับคิดหาหนทางช่วยตัวเอง ขอแค่มีโอกาสจะรีบคว้าทันที

พลันที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้งบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หรือตำบลละ 1 ล้านบาท…คนตำบลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ไม่รอช้า เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างระบบชลประทานด้วยตัวเอง ได้อย่างน่าชื่นชม

ด้วยเงิน 4 แสนกว่าบาท ชั่วเวลาไม่ถึงเดือน “หนองแวง” บึงธรรมชาติ สามารถผันน้ำมาให้เกษตรกร 4 หมู่บ้านได้ใช้อย่างมีความหวังในชีวิตใหม่

“ถึงเราจะมีหนองน้ำก็จริง แต่เอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่มีคลองส่งน้ำ คนมีที่ดินริมหนองน้ำ ไม่กี่รายเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ เราคิดมานานแล้ว อยากจะได้น้ำมาปลูกนั่นปลูกนี่ ยิ่งตอนต้นปีไปดูงานบริหารจัดการน้ำโครงการปิดทองหลังพระ ที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ชาวบ้านยิ่งอยากได้ แต่ทำไม่ได้ เพราะเราไม่มีเงินไม่เคยมีใครให้งบประมาณมาช่วยเรื่องนี้ เมื่อรัฐบาลมีโครงการตำบลละล้าน พวกเราเลยตกลง จะขอเจียดเงินมาทำโครงการนี้”

นายนิตย์ ร่วมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ.หนองแวง ต.ไชยวาน เล่าถึงที่มาของความหวังใหม่หลังสู้ภัยแล้งมาหลายชั่วอายุคน …งบประมาณได้มา ไม่มากพอที่จะขุดคลองชลประทานส่งน้ำได้

จึงเลือกใช้วิธีส่งน้ำผ่านทางท่อพีวีซี…สร้างแท็งก์น้ำขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 3 ม. ขึ้นริมหนองน้ำ แล้วใช้ปั๊มไฟฟ้าสูบน้ำมาใส่แท็งก์ปล่อยลงท่อ ให้ไหลไปยังแปลงนา…มีวาล์วเปิด-ปิด แต่ไม่ได้ให้ใช้น้ำฟรีๆ

แปลงไหนจะใช้น้ำ…แจ้งมา กลุ่มผู้ใช้น้ำจะนำมิเตอร์มาติดตั้งแบบชั่วคราว คิดค่าน้ำหน่วยละ 2 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าไฟ และค่าบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ

ถึงน้ำจะไม่ฟรี มีค่าใช้จ่าย แต่คนไชยวานพอใจ เพราะเปิดน้ำเข้าแปลงนาร้อยกว่าบาทอยู่ได้เป็นอาทิตย์ ดีกว่าเสียเงินซื้อน้ำมันสูบน้ำเอง ต้องจ่ายทีละ 300–400 บาท

“เราทำเสร็จกลางเดือนพฤษภาพอดี ข้าวที่ปลูกไว้เลยไม่ตาย ตอนนี้ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัว ที่นา 500 กว่าไร่ ได้น้ำทั่วถึง ผิดกับเมื่อก่อนมีแค่ 20 ครอบครัว ที่ดิน 50 ไร่ ได้ประโยชน์ แล้งปีหน้าเราไม่กลัวแล้ว คนในหมู่บ้านไม่คิดจะออกไปทำงานรับจ้างที่อื่น วันนี้ทุกคนคิดฝันแต่หมดหน้านา จะปลูกอะไรกันดี ไม่กลัวว่าน้ำจะไม่พอ เพราะหน้าแล้งเราปลูกกันไม่มาก แค่คนละ 1-2 ไร่เท่านั้น ปลูกแค่ข้าวโพดหวานแค่ไร่เดียว คนที่อยู่ริมหนองยังได้ตั้งสี่ห้าหมื่น”

หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ.หนองแวง เล่าถึงความรู้สึกของชาวบ้านที่เปลี่ยนไป หลังจากมีน้ำเป็นของตัวเอง…อนาคตชีวิตมีความหวัง ไม่ต้องเฝ้าภาวนารอฝนฟ้าอีกต่อไป.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558