Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

21พ.ย./61

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ย./61

ศึกษาดูงานระบบการให้น้ำพืช ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

วันที่ 15 พ.ย. 61 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12พ.ย./61

ประชุมการบูรณาการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในพื้นที่ลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษต Continue reading

05ต.ค./61

ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูล วางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04ต.ค./61

ร่วมลงพื้นที่ ณ ทุ่งมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 ต.ค. 61 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมมเกษตร Continue reading

27ก.ย./61

ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการขุดลอกขยายคลองบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.ย./61

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมมเกษตร Continue reading

06ก.ย./61

เข้าร่วมโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี 2561

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

03ก.ย./61

ประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือ R3+ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading