Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

10พ.ย./63

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ก.ย./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA และแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอจากผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ 14 กันยายน 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA Continue reading

18ส.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน

วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน
Continue reading

05ส.ค./63

เข้าร่วมประชุมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย(THAICID)

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายเอกราช บุญล้อมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

03ส.ค./63

เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำระบบสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ และขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ Continue reading

30ก.ค./63

ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย Continue reading

29ก.ค./63

ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก Continue reading

24ก.ค./63

โครงการนำร่องด้านการติดตามและประเมินผลโครงการฝายมีชีวิต

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางปาลลิน  พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายเอกราช บุญล้อมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

22ก.ค./63

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากกพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม Continue reading

21ก.ค./63

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามการการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ Continue reading

20ก.ค./63

ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายหัวนา และโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายหัวนา และโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ Continue reading

13ก.ค./63

ร่วมพิจารณารายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 กลุ่มเกตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมเข้าร่วมพิจารณารายละเอียดแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Continue reading

26มิ.ย./63

ติวเข้มเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในระดับไร่นา

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2563
Continue reading

17มิ.ย./63

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 2/2563 Continue reading

12มิ.ย./63

ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ จ.พะเยา และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จ.ลำพูน

วันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ Continue reading

11มิ.ย./63

Video Conference ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม Video Conference ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 Continue reading