Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

05ต.ค./61

ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูล วางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04ต.ค./61

ร่วมลงพื้นที่ ณ ทุ่งมหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 ต.ค. 61 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมมเกษตร Continue reading

27ก.ย./61

ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการน้ำ ณ โครงการขุดลอกขยายคลองบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ก.ย./61

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมมเกษตร Continue reading

06ก.ย./61

เข้าร่วมโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ปี 2561

วันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

03ก.ย./61

ประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือ R3+ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน พื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ส.ค./61

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ส.ค./61

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเรียนรู้ผ่ายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ส.ค./61

เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศสูงสุด

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading