Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

22ธ.ค./60

ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ย./60

ประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10พ.ย./60

ประชุม คณะทำงานชุดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่นอกเขตชลประทาน ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ต.ค./60

ประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ต.ค./60

ประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.ย./60

ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำข้อมูลวางแผนและส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 28 กันยายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ย./60

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….

วันที่ 12 กันยายาน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ก.ย./60

ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการด้านการชลประทานและระบายน้ำแห่งประเทศไทย THAICID

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ก.ย./60

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมตอนล่าง จังหวัดพิจิตร-พิษณุโลก 4 โครงการ

วันที่ 11 กันยายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ส.ค./60

ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading