Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

06ก.ค./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จ.พิษณุโลก

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18มิ.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มิ.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25พ.ค./61

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24พ.ค./61

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ จังหวัดพะเยา

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21พ.ค./61

เข้าร่วมงาน Workshop on Farmework for Basin-scal Health Assessment in Thailand

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19พ.ค./61

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี และโครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17พ.ค./61

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading