Category Archives: กลุ่มเกษตรชลประทาน

18เม.ย./61

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 เมษายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02เม.ย./61

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชนตามโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 2 เมษายน 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มี.ค./61

ประชุมหารือแนวทางการแถลงข่าวความคืบหน้าแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มี.ค./61

เข้าร่วมการจัดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13มี.ค./61

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 13 มีนาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มี.ค./61

การประชุมปรึกษาหารือภายในประเทศ เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้งของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27ก.พ./61

ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ธ.ค./60

ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13พ.ย./60

ประชุมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่1)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10พ.ย./60

ประชุม คณะทำงานชุดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่นอกเขตชลประทาน ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading