Category Archives: ข่าวสาร

04พ.ย./62

เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ต.ค./62

การลดการใช้สารเคมีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สื่อการเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Continue reading

10ก.ย./62

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 10 กันยายน 2562 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ส.ค./62

ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ก.ค./62

แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่ฝนน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2562

แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่ฝนน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2562 Continue reading

10ก.ค./62

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.ค./62

จัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมวิถีเกษตรไทย”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมวิถีเกษตรไทย” Continue reading

04มิ.ย./62

วิทยากรผู้บรรยายและเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการที่ดี)(Best practice) รองรับแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ

วันที่ 4 มิถุนายน2562 นาย วุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15พ.ค./62

ประชุมหารือประเด็นความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading