Category Archives: ข่าวสาร

14ธ.ค./58

โครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ก.พ. 2559 โดยในปีนี้ พ.พ. จะให้การสนับสนุนระบบอบแห้ง รวม 5,000 ตร.ม. และเงินลงทุนแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวน 40% ของเงินลงทุน ผู้สนใจขอรับแบบขอรับการสนับสนุนได้ที่ พ.พ. หรือ www.dede.go.th และ www.solardryerdede.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. นฤมล ลดาวัลย์ ณ อยุธยา กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โทร. 0 2940 6176

09ธ.ค./58

โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

นายกิตติพันธ์  จันทาศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ธิดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนุช  พุกไชยนาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงแผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจุดเน้นแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 – 2 ธันวาคม  2558 โดยมี นางอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ และมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 100 คน จากจังหวัดในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส มีการบรรยายในเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพพืชไร่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาพืชเศรษฐกิจ   และ การบรรยายเรื่องการนำแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสาธิตฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการเข้าร่วมครั้งนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี พ.ศ. 2558 พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงาน ของผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ รวมถึงพนักงานจ้างเหมา ผู้ช่วยเคหกิจเกษตร ซึ่งปฏิบัติงานในระดับอำเภอ

03ธ.ค./58

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

กลุ่มโครงการพระราชดำริร่วมจัดงาน “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า  ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”  ระหว่างวันที่ 2-6 ธค.58 โดยมีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานพิธีเปิด และมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม นายสงกรานต์ ภักดีคง ร่วมเปิดงาน ในเวลา 14.00น.

โซนที่ 1 เฉลิมพระเกียรติ

โซนที่ 2 เทิดพระเกียรติ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าฯ

โซนที่ 4 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

19พ.ย./58

การประชุมเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร นำทีมโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายโอฬาร พิทักษ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นายศุภนารถ เกตุเจริญ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ  สาราบรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดการสินค้าเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายธีระภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ และนางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

18พ.ย./58

การส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยกลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเชิงกระบวนการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร เมื่อวันที่ 16-18 พ.ย. 58 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ศูนย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม รวม 80 ราย

04พ.ย./58

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่ออ่านแบบออนไลน์


หรือคลิก ที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด PDF file.

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ ซึ่งมีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดแสดงกิจกรรมผลงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของกลุ่ม รวมจำนวน 6 กลุ่ม

04พ.ย./58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เมื่อวันที่28ต.ค.58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่7 และข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จฯ

08ต.ค./58

การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

[vc_row][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุม VDO conference ชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบสถานการณ์และโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 โดย รมว.กษ. ร่วมกับอธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 8 ตค 58 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
08ต.ค./58

ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วย นส.นันทวัน ทองเบ็ญญ์ นวส.ชำนาญการ และ นส.ปริศนา ดิษาภิรมย์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามประเมินผลโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเตรียมการจัดทำแผนแม่บทของโครงการศูนย์ศึกษาฯ พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนัก กปร. กรุงเทพฯ

โดยในที่ประชุมประเด็นที่สำคัญ คือ
1.ประเด็นการประเมินแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2555-2559
2.ขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2560-2564
3.ทิศทางการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พศ.2560-2564

23ก.ย./58

การติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning

กลุ่มส่งเสริมการจัดการเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช ติดตามโครงการความก้าวหน้างาน zoning พร้อมลงพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืช วันที่ 21-23 ก.ย. 2558 ณ สสข.ที่4 จังหวัดขอนแแก่นและอุดรธานี

15ก.ย./58

เชิญชมนิทรรศการส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ขอเชิญชมนิทรรศการส่งเสริมวิศวกรรมเกษตรในงาน  SIMA ASEAN Thailand 2015 ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน รวมทั้งทำให้เกษตรกรทราบถึงนวัตกรรมใหม่ๆในวงการเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย และนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

นิทรรศการประกอบด้วย

1.เทคโนโลยีไถระเบิดดินดานในพื้นที่การปลูกพืชไร่

2.การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น

3.ระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

4.เทคโนโลยีการคัดแยกผลไม้ด้วยระบบเซนเซอร์

08ก.ย./58

อบรมระบบการให้น้ำพืช

[vc_row][vc_column][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อย นำโดย ผอ.ชีรวรรธก์ มั่นกิจ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง (ห้วยบง) ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๕๘ หลักสูตรระบบการให้น้ำพืช มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๓ คน

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”638,639,640″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes”][/vc_column][/vc_row]
17ส.ค./58

การเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”572,573,574,575,576,577,578″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์  กบจ. กพวศ. นำคณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าวบ้านหนองปลิง ต.ท่างาม พร้อมเกษตรกรจากศูนย์ข้าวชุมชนอ.วัดโบสถ์ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (โดยเฉพาะกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) ณ บ้านพระแก้ว ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ฯ ด้านวิศวกรรมเกษตร.และศูนย์ฯ ด้านการอารักขาพืช  วันที่ 17 สิงหาคม 2558[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
14ส.ค./58

แล้งนี้ที่..หนองแวง ซื้อน้ำทำนาแลกอนาคต

แล้งที่เพิ่งผ่านไป เกษตรกรราบลุ่มภาคกลางวิงวอนขอให้ภาครัฐช่วยเหลือไม่ขาดระยะ ทั้งที่อยู่ในแหล่งอุดมด้วยระบบชลประทาน พื้นที่ทำเกษตรมีระบบชลประทานมากถึง 45%

ในขณะที่อีสานมีระบบชลประทานน้อยที่สุด พื้นที่ทำเกษตรมีระบบชลประทานแค่ 10%…เกษตรกร กลับคิดหาหนทางช่วยตัวเอง ขอแค่มีโอกาสจะรีบคว้าทันที

พลันที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้งบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หรือตำบลละ 1 ล้านบาท…คนตำบลไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ไม่รอช้า เสนอโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างระบบชลประทานด้วยตัวเอง ได้อย่างน่าชื่นชม

ด้วยเงิน 4 แสนกว่าบาท ชั่วเวลาไม่ถึงเดือน “หนองแวง” บึงธรรมชาติ สามารถผันน้ำมาให้เกษตรกร 4 หมู่บ้านได้ใช้อย่างมีความหวังในชีวิตใหม่

“ถึงเราจะมีหนองน้ำก็จริง แต่เอามาใช้ทำอะไรไม่ได้ เพราะไม่มีคลองส่งน้ำ คนมีที่ดินริมหนองน้ำ ไม่กี่รายเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ เราคิดมานานแล้ว อยากจะได้น้ำมาปลูกนั่นปลูกนี่ ยิ่งตอนต้นปีไปดูงานบริหารจัดการน้ำโครงการปิดทองหลังพระ ที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ชาวบ้านยิ่งอยากได้ แต่ทำไม่ได้ เพราะเราไม่มีเงินไม่เคยมีใครให้งบประมาณมาช่วยเรื่องนี้ เมื่อรัฐบาลมีโครงการตำบลละล้าน พวกเราเลยตกลง จะขอเจียดเงินมาทำโครงการนี้”

นายนิตย์ ร่วมจิตต์ หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ.หนองแวง ต.ไชยวาน เล่าถึงที่มาของความหวังใหม่หลังสู้ภัยแล้งมาหลายชั่วอายุคน …งบประมาณได้มา ไม่มากพอที่จะขุดคลองชลประทานส่งน้ำได้

จึงเลือกใช้วิธีส่งน้ำผ่านทางท่อพีวีซี…สร้างแท็งก์น้ำขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 3 ม. สูง 3 ม. ขึ้นริมหนองน้ำ แล้วใช้ปั๊มไฟฟ้าสูบน้ำมาใส่แท็งก์ปล่อยลงท่อ ให้ไหลไปยังแปลงนา…มีวาล์วเปิด-ปิด แต่ไม่ได้ให้ใช้น้ำฟรีๆ

แปลงไหนจะใช้น้ำ…แจ้งมา กลุ่มผู้ใช้น้ำจะนำมิเตอร์มาติดตั้งแบบชั่วคราว คิดค่าน้ำหน่วยละ 2 บาท เพื่อนำไปเป็นค่าไฟ และค่าบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำ

ถึงน้ำจะไม่ฟรี มีค่าใช้จ่าย แต่คนไชยวานพอใจ เพราะเปิดน้ำเข้าแปลงนาร้อยกว่าบาทอยู่ได้เป็นอาทิตย์ ดีกว่าเสียเงินซื้อน้ำมันสูบน้ำเอง ต้องจ่ายทีละ 300–400 บาท

“เราทำเสร็จกลางเดือนพฤษภาพอดี ข้าวที่ปลูกไว้เลยไม่ตาย ตอนนี้ชาวบ้านกว่า 200 ครอบครัว ที่นา 500 กว่าไร่ ได้น้ำทั่วถึง ผิดกับเมื่อก่อนมีแค่ 20 ครอบครัว ที่ดิน 50 ไร่ ได้ประโยชน์ แล้งปีหน้าเราไม่กลัวแล้ว คนในหมู่บ้านไม่คิดจะออกไปทำงานรับจ้างที่อื่น วันนี้ทุกคนคิดฝันแต่หมดหน้านา จะปลูกอะไรกันดี ไม่กลัวว่าน้ำจะไม่พอ เพราะหน้าแล้งเราปลูกกันไม่มาก แค่คนละ 1-2 ไร่เท่านั้น ปลูกแค่ข้าวโพดหวานแค่ไร่เดียว คนที่อยู่ริมหนองยังได้ตั้งสี่ห้าหมื่น”

หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ.หนองแวง เล่าถึงความรู้สึกของชาวบ้านที่เปลี่ยนไป หลังจากมีน้ำเป็นของตัวเอง…อนาคตชีวิตมีความหวัง ไม่ต้องเฝ้าภาวนารอฝนฟ้าอีกต่อไป.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

14ส.ค./58

การศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_images_carousel images=”513,512,511,510,509″ onclick=”link_image” custom_links_target=”_self” mode=”horizontal” speed=”5000″ slides_per_view=”1″ autoplay=”yes” hide_pagination_control=”” hide_prev_next_buttons=”” partial_view=”” wrap=”yes” img_size=”600×400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]กลุ่มส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ดำเนินการศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมของศูนย์ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการเขตกรรมข้าว บ้านหนองปลิง ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานการใช้เครื่องจักรกลชุมชนในรูปแบบแปลงใหญ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]