Category Archives: ข่าวสาร

03ธ.ค./63

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แปลงสาธิตเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้เกียรติปลูกต้นขนุน ณ แปลงสาธิตเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Continue reading

17พ.ย./63

แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

16พ.ย./63

ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

วันที่ 16 พ.ย.63 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04พ.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง Continue reading

07ต.ค./63

เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตร กับคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

17ก.ย./63

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ Continue reading

18ส.ค./63

ร่วมจัดการทดสอบ สาธิต การใช้งานแอปพลิเคชัน Farm Gear ภายใต้ชื่อโครงการการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรร่วมกันในแปลงใหญ่ (แอปพลิเคชัน Farm Gear) ประจำปี 2563

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรร่วมกับกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล Continue reading

07ส.ค./63

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้การออกแบบและติดตั้งระบบน้ำพืชเพื่อการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 7 ส.ค. 63 ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็น Continue reading

27ก.ค./63

กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกิจกรรมรอบสื่อมวลชน (Press Tour) Continue reading

24ก.ค./63

โครงการนำร่องด้านการติดตามและประเมินผลโครงการฝายมีชีวิต

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางปาลลิน  พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายเอกราช บุญล้อมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

11มิ.ย./63

Video Conference ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วม Video Conference ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 Continue reading

02มี.ค./63

เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร” ณ ห้องพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) Continue reading

28ก.พ./63

การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง​ Continue reading

11ก.พ./63

Conference การรับมือสถานการณ์แล้งและการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรจัด Continue reading

29ม.ค./63

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading