All posts by prirung

14ส.ค./62

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ส.ค./62

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ส.ค./62

จัดงานรณรงค์คืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ส.ค./62

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จ.ตรัง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01ส.ค./62

เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ก.ค./62

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อย

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 20 แห่ง มีน้ำน้อยกว่า 30% เฝ้าระวัง “ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า” Continue reading

26ก.ค./62

แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่ฝนน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2562

แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่ฝนน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2562 Continue reading

26ก.ค./62

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

25ก.ค./62

ร่วมงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ค./62

เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ”

เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ” Continue reading

10ก.ค./62

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading