All posts by prirung

26ก.ค./62

แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่ฝนน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2562

แจ้งเตือน เกษตรกรในพื้นที่ฝนน้อยเตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ปี 2562 Continue reading

26ก.ค./62

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

25ก.ค./62

ร่วมงานแถลงข่าวงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

12ก.ค./62

เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ”

เตรียมรับมือ พื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ “ใช้น้ำอย่างประหยัด ป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ” Continue reading

10ก.ค./62

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09ก.ค./62

ประชุมคณะทำงานการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก (โครงการเกษตรวิชญา) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวุฒิชัย ชินวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.ค./62

จัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมวิถีเกษตรไทย”

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมวิถีเกษตรไทย” Continue reading

27มิ.ย./62

ติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./62

ประชุม “ปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนหลักการจัดทำผังน้ำ”

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./62

ติดตามเยี่ยมเยียนและเก็บข้อมูลเกษตรกรต้นแบบภายใต้กิจกรรมเกษตรผสมผสาน โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19มิ.ย./62

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading