All posts by prirung

15พ.ย./62

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11พ.ย./62

ร่วมจัดนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด DIGI FONLUANG” ภายในงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

04พ.ย./62

เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ต.ค./62

ประชุมเพื่อพิจารณามาตรการการช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ต.ค./62

ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 8/2562

วันนี้ 20 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

18ต.ค./62

ประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ต.ค./62

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ 15 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ต.ค./62

ร่วมรับเสด็จฯ กรมสมเด็จพระเทพ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ก.ย./62

ประชุมหารือเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63

วันที่ 17 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.ย./62

ประชุมพิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนฯ

วันที่ 13 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

12ก.ย./62

ร่วมติดตามและวางแผนการดำเนินงานในการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ก.ย./62

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจ

วันที่ 11 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading