All posts by prirung

07ม.ค./60

โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสิริพัฒนชัย

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

29ธ.ค./59

ติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 25-28 ธันวาคม 2559  กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปรับเปลี่ยนระบบการให้น้ำในสวนทุเรียนซึ่งจากเดิมเป็นระบบการให้น้ำแบบหยดเป็นระบบการให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ และโดยได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรการเกษตรผสมผสาน และหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตภายในศูนย์ โดยสัมภาษณ์และจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรจำนวน 5 ราย รวมทั้งลงพื้นที่ดูแปลงเกษตรกรที่นำความรู้จากการฝึกอบรม ไปพัฒนาและจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน ร่วมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ในการนี้ได้จัดทำผังแปลงของเกษตรกร จากกลุ่มเกษตรกรที่สัมภาษณ์ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานในครั้งต่อไป โดยหากมีรายได้จากการทำการเกษตรผสมผสาน จนก่อให้เกิดรายได้ขึ้นแล้ว จะติดตามและประเมินผลเพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบต่อไป

29ธ.ค./59

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการใช้ระบบน้ำรูปแบบต่างๆสำหรับพืชผัก ณ ค่ายพระราม 6

คณะทีมงาน กลุ่มโครงการพระราชดำริและฝ่ายช่าง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องการใช้ระบบน้ำรูปแบบต่างๆสำหรับพืชผัก โดยจัดในพื้นที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการพระราชดำริ ณ ค่ายพระราม6 จ.เพชรบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมได้มีคณะนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ดังกล่าว

26ธ.ค./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                                นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ประธานคณะทำงานโครงการ     ความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี ได้ประชุมคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงาน โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน พร้อมแผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ตลอดจนการขยายผลโครงการมายังจังหวัดเชียงราย นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

ทั้งนี้ จากการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตยอดชาสดคุณภาพ ซึ่งพัฒนาเป็นยอดชาอินทรีย์ในอนาคต ซึ่งอาจส่งขายในรูปยอดชาสด เนื่องจากศักยภาพของหมู่บ้าน พื้นที่มีข้อจำกัดเรื่องแสงอาทิตย์ และกระแสไฟฟ้าจังหวัดน่าน ให้ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ตลอดจนขยายตลาด นอกจากนั้น ให้ส่งเสริมการผลิตยอดชาสดในพื้นที่อำเภออื่นๆ ส่งโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน อำเภอเมือง ส่วนในพื้นที่ขยายผลโครงการฯ ที่จังหวัดเชียงราย ขอให้เน้นเรื่องการตัดแต่งกิ่ง เพื่อผลิตยอดชาสดคุณภาพในปีแรก และพัฒนาสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาต่างๆ

รวมทั้ง การศึกษาดูงานกลุ่มผู้ผลิตชาโครงการพัฒนาดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และพบปะกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และเยี่ยมชมแปลงปลูกชาอัสสัมในพื้นที่ขยายผลโครงการฯ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

23ธ.ค./59

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.)

วันที่ 23 ธันวาคม 2559  นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 โดยมีนายเชิดชัย  จิณะแสน ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ พร้อมด้วยนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เครือข่ายการจัดการผลผลิต ศพก.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยเป้าหมายหลักของการสัมมนา คือ การรายงานผลการบูรณาการกิจกรรม/งบประมาณสนับสนุน ศพก. ปี 2560 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศพก. ในระดับอำเภอ จังหวัด เขต และระดับประเทศ การจัดทำแผน การหารือร่วมกันในด้านการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ อาทิ แปลงใหญ่ และ เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้หารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมของ ศพก. ในช่วงฤดูแล้ง

การสัมนาในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนา โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

23ธ.ค./59

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการฯ

การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการเกษตรชลประทาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และวีดิทัศน์ทางไกลไปยังจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแบ่งกลุ่มออกเป็น 20 หน่วยงาน ตามที่กลุ่มจังหวัดต้องการให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและรายละเอียดโครงการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ปรึกษาเรื่องการส่งเสริมการแปรรูปเกษตรแปลงใหญ่ ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการพัฒนาแหล่งน้ำให้กลุ่มภาคเหนือตอนบน

23ธ.ค./59

ให้บริการประชาชน ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายจากกรมเสริมการเกษตร ให้บริการประชาชน ณ จุดรับรองและบริการประชาชนของรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการน้ำ กาแฟ และผลิตภัณฑ์แม่บ้าน

22ก.พ./58

แบบฟอร์ม กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

แบบฟอร์ม กพวศ.