All posts by prirung

20เม.ย./60

ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

11เม.ย./60

การประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 10 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07เม.ย./60

พิธีมอบประกาศนียบัตร ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 เมษายน 2560 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

06เม.ย./60

ติดตามงานโครงการวิเคราะห์ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 3-5 เมษายน 2560 นายวุฒิชัย ชิณวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน Continue reading

31มี.ค./60

ติดตามการดำเนินงานศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 31 มี.ค. 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศกรรมเกษตร Continue reading

30มี.ค./60

ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28มี.ค./60

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2560 ณ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27มี.ค./60

อบรมและเสริมสร้างความรู้ทักษะแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ

23 – 24 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24มี.ค./60

ร่วมโครงการเสวนาเรื่อง”วันน้ำโลกเพื่อการเกษตร (World Water Day for Agriculture)

23 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

24มี.ค./60

งานวันถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโครงการส่งเสริมการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

วันที่ 23 มีนาคม.2560 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรชัยนาท Continue reading

24มี.ค./60

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินงาน หลักสูตรการผลิตพืชผักภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

วันที่ 21-23 มีนาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มี.ค./60

ควบคุมการติดตั้งท่อและหัวปล่อยน้ำ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

นายพีระ ช้างเยาว์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21มี.ค./60

งานจ้างเหมาก่อสร้างป้ายชื่อกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุพจน์ แก้วปินตา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มี.ค./60

ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.)

วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading