All posts by prirung

21มิ.ย./60

สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2560 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16มิ.ย./60

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09มิ.ย./60

ประชุมคณะทำงานอำนวยการทั่วไป ในคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560 ครั้งที่4/2560

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

09มิ.ย./60

สำรวจพื้นที่สวนลุมพินี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการจัดการสถานที่จัดงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มิ.ย./60

ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08มิ.ย./60

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

07มิ.ย./60

เข้าร่วมประชุมหารือการร่วมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02มิ.ย./60

ร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ชัยนาท

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

31พ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (Aftet Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31พ.ค./60

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading

31พ.ค./60

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

30พ.ค./60

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในจังหวัดน่าน ในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดน่าน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29พ.ค./60

ร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 กรมวิชาการเกษตร

29 พฤษภาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19พ.ค./60

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศพก. อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19พ.ค./60

ติดตามงานโครงการวิเคราะห์ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

วันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2560 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน Continue reading

18พ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่องการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading