All posts by prirung

08ก.พ./60

เสนอแผนการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06ก.พ./60

พิธียกเสาร์เอกในการก่อสร้างอาคารส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ทำพิธียกเสาเอกในการก่อสร้างอาคารสืบสานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร เกิดศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานในอาคารให้เกิด ความร่มเย็นเป็นสุข และเป็นการขอขมาต่อเจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี เพื่อให้การก่อสร้างอาคารสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

06ก.พ./60

สัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯในครั้งนี้ จำนวน 250 ราย โดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลคอรุ่ม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงศูนย์ข้าวชุมชุม สมาชิกเพียง 24ราย จะทำการผลิตเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปขยายพันธุ์เท่านั้น แต่ภายหลังจากมีนโยบายการจัดตั้ง ศพก.และนโยบายแปลงใหญ่ ทำให้สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 150 ราย และมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3,300 ไร่ โดยศูนย์ฯ มีกิจกรรมหลักอยู่  2 กิจกรรม คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (พิษณุโลก 2) ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP (มาตรฐานอาหารปลอดภัย) และการผลิตข้าวครบวงจร (แบรนด์เพชรคอรุม) ซึ่งปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ ได้แก่  ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสินเหล็ก และข้าวหอมมะลิแดง ทำให้สมาชิกของ ศพก.สามารถขายข้าวเปลือกได้ถึงตันละ 15,000 บาท

02ก.พ./60

ประชุมเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.) เพื่อร่วมพิจาณาการเข้ามานำเสนอระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ของทาง บริษัท โคเดสก์ จำกัด ที่เป็นผู้ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ทั้งนี้ในระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล(รต.) ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ จะมีการแยกพื้นที่ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน เพื่อง่ายต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ต่อไป

02ก.พ./60

ประชุมคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

วันที่ 1 ก.พ. 60 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และว่าที่ ร.ต. ดร. สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ณ ห้องประชุมกรรมธิการ 114 อาคารรัฐสภา โดยในที่ประชุมมีประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธาน คือ พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการฯ 10 ท่าน และมีหน่วยงานร่วมชี้แจงอีก 1 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันพิจารณาประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดย ผอ.กพวศ. ได้นำเสนอข้อมูลมาตรการและผลการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในปี 2559 และ 2560 และ ผอ.สสก. ที่ 6 จ.เชียงใหม่ ให้ข้อมูลการปฏิบัติงานจริงในระดับพื้นที่ พร้อมตอบข้อซักถามจากกรรมาธิการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินงานเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทำให้มีแนวโน้มปัญหาหมอกควันและจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนๆ ซึ่งผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมาธิการ และจะได้นำข้อมูลการประชุมครั้งนี้ไปประชุม Workshop ในระดับพื้นที่ ในวันที่ 15 ก.พ. 60 ณ จ.เชียงราย ต่อไป

31ม.ค./60

ประชุมการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด

วันที่ 31 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้หมอบหมายให้ นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรและคณะ เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด โดยการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เพื่อทำให้ได้แผนพัฒนาที่สามารถแสดงในรูปแบบแผนที่ได้ และข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประกอบด้วย ข้อมูล agri-map, ssmap, farmer map, FASR BI, รต และ agriinfo รวมถึงข้อมูลเชิงพื้นที่จำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโดยหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจด้านแผน จึงจะทำให้ได้องค์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรที่มีความสมบูรณ์

24ม.ค./60

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 24 มกราคม 25560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานโดยที่ประชุมได้กำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานในการนำขึ้นข่าวสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการสร้างชื่อผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ในการนำเข้าข้อมูลแต่ละหัวข้อ  ซึ่งกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม เกี่ยวข้องในหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการบริการ แบบฟอร์มที่ดาวโหลดได้ คลังความรู้และคำถามที่พบบ่อย กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จะดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป

23ม.ค./60

ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 มกราคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัย และกล่าวอนุโมทนากุศลการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เป็นตัวแทนผู้บริจาคมอบโค-กระบือให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 989 ตัว ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

20ม.ค./60

ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และนิยามในการจัดเก็บข้อมูล

วันที่ 19 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และนิยามในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการวางแผนพัฒนาการเกษตร และพัฒนาเกษตรกร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอตรวจรับรองสิทธิ์ของเกษตรกร กรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้จัดทำข้อคำถาม เรื่อง การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรและปรับแก้ไขนิยามพื้นที่ในเขตและนอกเขตชลประทาน ในการปรับปรุงแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

20ม.ค./60

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่

วันที่ 18 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยในที่ประชุมได้หารือก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่งในส่วนของ Road Map โครงการบริหารจัดการคลังความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ มีเป้าหมาย ดังนี้

  1. ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร
  2. การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  3. เครือข่ายผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ
  4. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ระบบบริหารจัดการคลังความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ มีหมวดองค์ความรู้จำนวน 6 หมวด ได้แก่ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร 2)การจัดการดินปุ๋ย 3)งานนโยบายและจะเริ่มให้บริการในวันที่ 4)การบริหารงาน 5)การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน และ 6)การศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตร และระบบบริหารจัดการคลังความรู้ฯ ดังกล่าวจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มีนาคม 2560

 

18ม.ค./60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีนางนงนุช แตงทรัพย์ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมคณะ และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ทรงเสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน แปลงผัก โรงครัว กิจกรรมการถนอมอาหารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นมะม่วง

16ม.ค./60

การฝึกอบรม “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

การฝึกอบรม “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 ณ วันที่ 7 มกราคม 2560 จำนวน 70 ราย
รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 8 มกราคม 2560 จำนวน 77 ราย
รุ่นที่ 3 ณ วันที่ 14 มกราคม 2560 จำนวน 75 ราย
และรุ่นที่ 4 ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 จำนวน 66 ราย
รวมทั้งสิ้น 288 ราย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในสังคมเมือง ให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ระบบน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่จำกัด พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมีการทำแบบทดสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการฝึกอบรมทุกรุ่น ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร้อยละ 100 ให้ความสนใจและอยู่ร่วมฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นระยะเวลา

10ม.ค./60

การฝึกอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 10 มกราคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายไพรุ่ง บุญเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้ารับการฝึกอบรม ขั้นตอนการนำขึ้นข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าระบบเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ เกิดความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

10ม.ค./60

“โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

วันที่ 7 มกราคม 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมอบต้นพันธุ์ผักและตัวอย่างวัสดุอบรมเพื่อฝึกปฎิบัติ “โครงการเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 ราย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนในสังคมเมือง ให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคและลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวในรูปแบบต่างๆ และการใช้ระบบน้ำที่เหมาะสมในพื้นที่จำกัด  พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถาม ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมมีการทำแบบทดสอบความรู้และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมร้อยละ 100 ให้ความสนใจและอยู่ร่วมฝึกอบรมจนเสร็จสิ้นระยะเวลา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป และมีผู้เข้ารับสมัครเต็มเป้าหมายทั้ง 4 รุ่นแล้ว โดยรุ่นที่ 2,3 และ 4 จะจัดฝึกอบรมในวันที่ 8, 14 และ 15 มกราคม 2560

07ม.ค./60

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร (นายสงกรานต์ ภักดีคง) Continue reading

07ม.ค./60

โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสิริพัฒนชัย

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ Continue reading