All posts by prirung

15มี.ค./60

โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14มี.ค./60

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเกษตรปลอดการเผาดีเด่น ประจำปี 2560

วันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเกษตรปลอดการเผาดีเด่น ประจำปี 2560 Continue reading

13มี.ค./60

ประชุมหารือเพื่อเตรียมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกัน/ช่วยเหลือภัยแล้งของ รมว.กษ.

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13มี.ค./60

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเกษตรปลอดการเผาดีเด่น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 มีนาคม 2560 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

13มี.ค./60

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกัน/ช่วยเหลือภัยแล้ง

วันที่ 10 มีนาคม 2560 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

08มี.ค./60

ประชุมการใช้พื้นที่สนามหลวงจัดงาน พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2560

นายสุพจน์ แก้วปินตา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01มี.ค./60

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร (นายสงกรานต์ ภักดีคง) Continue reading

01มี.ค./60

โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสิริพัฒนชัย

วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./60

ประชุมชุดทำงานเฉพาะกิจขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./60

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ ครั้งที่ 4 /2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./60

ติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27ก.พ./60

ติดตามงานโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ก.พ./60

ติดตามควบคุมการติดตั้งระบบให้น้ำ แปลงปลูกไม้ผลภาคใต้ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.

นายพีระ ช้างเยาว์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมทีมงาน Continue reading

23ก.พ./60

ประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/60

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้า Continue reading

23ก.พ./60

ประชุมเพื่อพิจารณาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 25560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้ นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

23ก.พ./60

กำหนดแผนปฏิบัติงานการดูแลรักษาระบบการให้น้ำ แปลงสาธิตการปลูกชาอู่หลงอินทรีย์

               นายพีระ ช้างเยาว์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมทีมงาน Continue reading