All posts by prirung

29ม.ค./63

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27ม.ค./63

ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ม.ค./63

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดพริกแกงบางช้าง ภายใต้แนวคิด “พริกแกงบางช้าง เครื่องครัวแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 26 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ม.ค./63

ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา ครั้งที่1/2563

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ม.ค./63

พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 34 จังหวัด

พื้นที่ปลูกไม้ผลนอกเขตชลประทานในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร 34 จังหวัด Continue reading

20ม.ค./63

ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20ม.ค./63

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อนำเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ 20 มกราคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16ม.ค./63

เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ

วันที่ 16 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” Continue reading

14ม.ค./63

109 ตำบล 54 อำเภอ 20 จังหวัด เสี่ยงขาดน้ำเกษตรนอกเขตชลประทาน

พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเกษตรนอกขตชลประทาน จำนวน 20 จังหวัด 54 อำเภอ 109 ตำบล Continue reading

15ธ.ค./62

ร่วมติดตามนิเทศงาน ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

เมื่อวันที่14-15 ธค.62 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายคมสัน จำรูญพงษ์ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

06ธ.ค./62

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านทุ่งตาหนอน ผลสำเร็จของการส่งเสริม สร้างสรรค์ ชาวบ้านไทยได้อาชีพ จากการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรเกษตร Continue reading

03ธ.ค./62

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการบริหารทรัพยากรน้ำและการตั้งรับปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

29พ.ย./62

ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 62/63

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

25พ.ย./62

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading