All posts by prirung

11ก.ย./62

ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการจัดทำวิเคราะห์เป้าหมายองค์กรตามพันธกิจ

วันที่ 11 กันยายน 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10ก.ย./62

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 10 กันยายน 2562 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ส.ค./62

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23ส.ค./62

ประชุมปฐมนิเทศ และรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ICT สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ส.ค./62

ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน “สีสรรพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ส.ค./62

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ส.ค./62

ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน”สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ส.ค./62

จัดงานรณรงค์คืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

08ส.ค./62

ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประตูระบายน้ำแม่น้ำตรัง จ.ตรัง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

01ส.ค./62

เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ก.ค./62

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อย

เตรียมรับมือ น้ำในเขื่อนใหญ่มีน้อยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 20 แห่ง มีน้ำน้อยกว่า 30% เฝ้าระวัง “ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า” Continue reading