All posts by prirung

05มี.ค./63

ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 63

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร จัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร Continue reading

05มี.ค./63

ร่วมติดตามการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมร่วมติดตามการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ Continue reading

03มี.ค./63

ร่วมประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาหมู่บ้านยามชายเเดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ก.พ./63

ติดตามโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ จังหวัด น่าน และจังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

26ก.พ./63

ดิดตามการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2563

มื่อวันที่ 25-26 กพ.63 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

19ก.พ./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดระเบียบชุมชนพื้นที่สูง พศ.2563-2565

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่เเละวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./63

ประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

13ก.พ./63

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนโครงการ OUR Khun BangKachao สู่ความยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

11ก.พ./63

Conference การรับมือสถานการณ์แล้งและการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรจัด Continue reading

07ก.พ./63

ติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่การปฏิบัติ

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้ กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.พ./63

ประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04ก.พ./63

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงวประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

01ก.พ./63

รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Continue reading

01ก.พ./63

ติดตามงานสำรวจพื้นที่และจัดทำแผนการสนับสนุนกิจกรรมเกษตร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 27 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

31ม.ค./63

รับนโยบายพัฒนางานบนพื้นที่สูง พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรกรต้นแบบและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้นโยบายพัฒนางานบนพื้นที่สูง Continue reading

30ม.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading