All posts by prirung

03ธ.ค./63

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แปลงสาธิตเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้เกียรติปลูกต้นขนุน ณ แปลงสาธิตเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง Continue reading

24พ.ย./63

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Continue reading

17พ.ย./63

แถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “กรมส่งเสริมการเกษตรเผย 12 มาตรการรับมือสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2563/64”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

16พ.ย./63

ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)

วันที่ 16 พ.ย.63 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

10พ.ย./63

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

04พ.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง Continue reading

07ต.ค./63

ดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ โดยนางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ Continue reading

07ต.ค./63

เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะของกรมส่งเสริมการเกษตร กับคณะอนุกรรมาธิการปัจจัยการผลิตในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

21ก.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดบ้านโคกชุมบก ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 21 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายเดช มินทการต์ เกษตกรต้นแบบการทำเกษตรผสมผสาน Continue reading

17ก.ย./63

การสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่โครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่โครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
Continue reading

17ก.ย./63

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกรมส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ Continue reading

15ก.ย./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศูนย์การเรียน ตชด. คลิตี้ล่าง

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ก.ย./63

ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภาวินีย์ ปรีชาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2563 Continue reading

15ก.ย./63

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 นางสาวนันทวัน ทองเบ็ญญ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภาวินีย์ ปรีชาวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเกษตรโครงการภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Continue reading

14ก.ย./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA และแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอจากผลการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันนี้ 14 กันยายน 2563 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำตาม PNPCA Continue reading

19ส.ค./63

ร่วมเฝ้า ฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา Continue reading