All posts by prirung

10ก.ค./61

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

06ก.ค./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ก.ค./61

ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

02ก.ค./61

ประชุม เตรียมความพร้อมจัดงาน The 4th Member Meeting of the Regional Council of Agricultural Machinery Associations in Asia and the Pacific (ReCAMA)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษต Continue reading

25มิ.ย./61

ประชุมหารือความร่วมมือการจัดงาน Kubota Agri Forum

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

23มิ.ย./61

ร่วมพิธีทอดป่าผ้าสมทบทุนสร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข”และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้าง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 มิถุนายน 2651 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และคณะ Continue reading

23มิ.ย./61

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22มิ.ย./61

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จ.บึงกาฬ

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

20มิ.ย./61

ร่วมเดินทางตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการพระราชดำริให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2561 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading