All posts by prirung

16ม.ค./61

ประชุมปรึกษาหารือโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 16 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

16ม.ค./61

การจัดทำชุดความรู้ภาคปฏิบัติโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(SEP)

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

05ม.ค./61

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ

วันที่ 3 – 5 มกราคม 2561 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการ จัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

28ธ.ค./60

ติดตามความก้าวหน้าและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรต้นแบบโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2560 กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

22ธ.ค./60

ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น

วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

21ธ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายกิตติพันธ์ จันทาศรี ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

17ธ.ค./60

สัมมนาเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ณ นาคาคีรี รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

15ธ.ค./60

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

14ธ.ค./60

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

13ธ.ค./60

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading