All posts by ทีมข่าว กพวศ.

20ก.ย./59

การจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาความต้องการของเกษตรกร โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 6-9 กันยายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยกลุ่มเกษตรชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดปราจีนบุรี การจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกร และรับทราบปัญหาทางการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์เหมืองทองคำบ้านบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล คือ อำเภอนาดี ตำบลแก่งดินสอ และอำเภอกบินทร์บุรี ได้แก่ ตำบลบ้านนา ตำบลบ่อทอง ตำบลเมืองเก่า และตำบลกบินทร์บุรี รวม 34 หมู่บ้าน เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 800 ราย โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีต่อไป เน้นการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาอาชีพทางการเกษตรให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

18ก.ย./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ จัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (ระยะที่ 4) เมื่อวันที่ 12 – 16 กันยายน 2559 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. บ้านดอนวัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 2. บ้านหินกอง ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 3. บ้านพลับ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
 4. บ้านตากแดด ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 5. บ้านหนองกอง ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในการนี้ได้อันเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่สมาชิกพร้อมให้ความรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมบ้านสมาชิกในโครงการซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

15ก.ย./59

ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มพัฒนาพื้นที่พิเศษ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม  2559 โดยในการติดตามงานสามารถสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ ได้ดังนี้

สำนักงานเกษตรจังหวัด โดยนางสาวรัฐพร  พรหมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้สรุปกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ฯ ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดปัตตานีสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด KPI ของโครงการ ในทุกกิจกรรม อีกทั้งมีการพัฒนาและขยายกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการให้เป็น เกษตรกรต้นแบบ แปลงต้นแบบในพื้นที่เพื่อความมั่นคงเพิ่มขึ้น  และจากการพบปะเกษตรที่ร่วมโครงการในพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพด้านการเกษตร หลังจากได้เห็นผลผลิตที่ตนเองปลูกและร่วมโครงการเช่น กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้ดูงานและเห็นรูปแบบการปลูกพืชในภาชนะต่างๆ ได้ฝึกปฏิบัติการเพาะถั่วงอก และได้ลองปลูกพืชใหม่ๆ พืชไร่พืชผักอื่นๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนในการปลูกพืชทุกชนิดโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพร้อมให้คำแนะนำและส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เอง  ในส่วนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตร สมาชิกยุวเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามกิจกรรมการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความเหมาะสมของพื้นที่โดยการสร้างจิตสำนึกของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีฐานการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ยังได้ปลูกจิตสำนึกการอนุรักป่าไม้ สวนป่าวนเกษตร ซี่งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนได้จัดทำเป็นห้องเรียนรู้กลางแจ้งเป็นที่สนใจของสมาชิกยุเกษตร  อีก 1 ห้องเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้อบรมรมสร้างองค์ความรู้ด้านการแปรรูปพร้อมทัศนะศึกษาดูงานและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  ทำให้เกษตรได้แนวคิดคิดและมองเห็นแนวทางที่จะนำผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในครัวเรือนมาแปรรูปเพื่อบริโภคและพัฒนาขายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง

14ก.ย./59

ข่าวตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรดิจิทัล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม : ตลาดเกษตรดิจิทัล ระหว่างวันที่ 5 – 25 กันยายน 2559 ในรูปแบบตลาดนัดสินค้าชุมชน บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดแสดง/สาธิต และนำเกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าเกษตร ในรูปแบบ“เกษตรพอเพียง”            ซึ่งเป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากพื้นที่สูง (สด/ผลิตภัณฑ์แห้ง) ได้แก่ อะโวคาโดผลสด สับปะรดภูแล เสาวรส ลำไยอบแห้ง น้ำผลไม้คั่นสด ผลไม้แปรรูป เมี่ยงชาอัสสัม และกาแฟคั่วสดจากดอยหมอก และผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ จากเกษตรกรพื้นราบ

การจัดงานได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมได้เยี่ยมชม     การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของโซน “เกษตรพอเพียง” ทั้งนี้ การจัดงานจะมีเรื่อยไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2559 จึงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป มาเที่ยวชม ชิม ช้อป ผลผลิตทางการเกษตรจากโซนเกษตรพอเพียง     ในราคาที่ถูก ปลอดสารพิษ

13ก.ย./59

ข่าวสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในแนวเขตกันชนรอบผืนป่าอนุรักษ์ (พื้นที่เขตกันชนป่าตะวันออก)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในแนวเขตกันชนรอบผืนป่าอนุรักษ์ (พื้นที่เขตกันชนป่าตะวันออก) ณ ห้องบอลรูมบี โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว  พร้อมทั้ง มอบนโยบายและชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการบูรณาการฯ ให้กับหน่วยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ในแนวเขตกันชนป่าตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว ให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการและสามารถนำไปขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และยกระดับสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน 65 ท่าน ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ หน่วยงานภูมิภาค พื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และจังหวัดสระแก้ว) พื้นที่ป่าตะวันตก แนวเขตกันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ส.ป.ก. จังหวัด Single Command ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และตัวแทนเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

08ก.ย./59

จากเกษตรแปลงใหญ่ “ประชารัฐ” สู่ไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 8 กันยายน 59 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการทิศทางเกษตรไทยภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ จากเกษตรแปลงใหญ่ “ประชารัฐ” สู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Amber 2 Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี

 

08ก.ย./59

การแสดงเทคโนโลยีของกรมส่งเสริมการเกษตรในงาน SIMA ASEAN Thailand 2016

วันที่ 8 ก.ย. 59 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร จัดการแสดงเทคโนโลยีในงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการกรมส่งเสริมการเกษตร
ในงานแสดง SIMA ASEAN Thailand 2016 ณ Hall 5-6 อิมแพ็คเมืองทองธานี

คณะผู้ร่วมเปิดงาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เยี่ยมชมบูธของกรมฯ ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร นำเสนอผลงานเด่นของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และจังหวัดร้อยเอ็ด ใน 2 ประเด็น คือ การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น และระบบให้น้ำและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
ภายในบูธมีการแสดงเทคโนโลยีในหัวข้อดังกล่าว เอกสารเผยแพร่ และวิทยากรให้ความรู้ คำแนะนำ โดยเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดชัยนาท และจังหวัดร้อยเอ็ด

07ก.ย./59

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเขตกรรมข้าวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการลดต้นทุน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 59 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเขตกรรมข้าวเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการลดต้นทุน โครงการเขื่อนแควน้อยฯ ปี 59 ณ ศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมและการพัฒนาระบบเขตกรรมข้าว ต. หนองปลิง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี นายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท เป็นประธานและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ คณะกรรมการศูนย์ฯ และเกษตรกรรวม 35 ราย โดยประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

 1. ผลการดำเนินการที่ผ่านมากลุ่มมีรายได้จากการให้บริการเครื่องจักรกลแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ เป็นเงิน 800,000 บาท แต่ยังเป็นเงินคงค้างที่ยังไม่ได้รับอีกจำนวน 80,000 บาท
 2. รถดำนาที่ได้รับการสนับสนุน ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากอุปกรณ์บางส่วนชำรุด และอะไหล่ค่อนข้างจะหายาก
 3. เครื่องจักร(รถแทรคเตอร์) ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิ์ภาพ เนื่องจากข้อกำหนดการใช้เครื่องมือของโครงการฯ(ข้อกำหนดคือ ห้ามต่ออุปกรณ์อื่น ที่ไม่ได้รับจากโครงการ)อุปกรณ์ต่อพ่วงไม่เหมาะสมกับพื้นที่พืชไร่ ประกอบกับการงดทำนาปรังในปี 57 และ 58 ทำให้กลุ่มขาดรายได้จากการใช้เครื่องจักรกลดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งต่อไปจะเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเข้าร่วมเพื่อหา แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
 4. เนื่องจากเป็นการดำเนินงานในปีสุดท้าย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ของโครงการประกอบด้วย เครื่องเพาะกล้า 1 เครื่อง รถดำนา 2 คัน รถแทรคเตอร์ 2 คัน อุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ชนิด เพื่อจะได้ทำการส่งคืน ครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กรมชลประทานซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ

03ก.ย./59

ของดีชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้มั่นคง สรัางชุมชนให้ยั่งยืน

นายวิทยา ผิวผ่อง ผูัช่วย รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “ของดีชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้มั่นคง สรัางชุมชนให้ยั่งยืน” วันทึ่ 3 – 11 ก.ย. 59 ณ กรมชลประทาน โดยมีการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 80 ร้าน โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลณิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานในการเปิดงาน

01ก.ย./59

รณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์คืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม พร้อมด้วยนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์

 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
 2. เพื่อเป็นการสนองแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระราชประสงค์ที่จะอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าให้อยู่กับธรรมชาติตลอดไป และได้มีการปลูกกล้วยไม้ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ในเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้กำหนดคืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 1,099 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 3. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ป่าให้อยู่เคียงคู่ป่าตลอดไป
  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการแสดงพันธุ์กล้วยไม้ป่า นิทรรศการเทิดพระเกียรติการสนองงานพระราชดำริในพื้นที่ทรงงานจังหวัดเชียงราย การมอบพันธุ์กล้วยไม้ป่าแก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปปลูกที่ป่าชุมชนของตนเอง จำนวน 10 กลุ่ม และร่วมกันคืนกล้วยไม้ป่าสู่ธรรมชาติ

29ส.ค./59

ตามรอยพระบาทพัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง ตามรอยพระบาทพัฒนาอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง ความร่วมมือระหว่างองค์กรในการสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าสู่งานของโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานและน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาปฏิบัติ  ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา รวม 500 คน

24ส.ค./59

ชี้แจงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันที่ 24 ส.ค. 59 นางนงนุช แตงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ ได้เข้าร่วมชี้แจงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดพะเยา จำนวน46โรงเรียน ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยเน้นการส่งเสริมด้านโภชนาการด้านอาหารให้แก่เด็กและชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมยุวเกษตรกรในโรงเรียน

24ส.ค./59

“นโยบายการส่งเสริมและโครงสร้างราคาไบโอดีเซล”

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมและโครงสร้างราคาไบโอดีเซล” จัดโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ อาคารรัฐสภา1 กรุงเทพฯ

24ส.ค./59

คู่มือการดำเนินงานส่งเสริมแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าสูหน้าดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

24ส.ค./59

การจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรเข้าร่วมประชุม หารือการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ 7 โครงการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ และพิจารณาการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

17ส.ค./59

งานแถลงข่าว SIMA ASEAN Thailand 2016

วันที่ 17 ส.ค. 59 นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมฯ ร่วมงานแถลงข่าว SIMA ASEAN Thailand 2016 ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า สุขุมวิท 27 โดยมีผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ษ. ท่านสุรพล จารุพงศ์ เป็นประธานเปิดงาน