All posts by ทีมข่าว กพวศ.

15ธ.ค./59

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

            พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร                   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยมี     นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ       การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับพระราชทานรวงข้าวเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปสู่เกษตรกร และกราบบังคมทูล เชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรการสาธิตการทำข้าวกระยาคูของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครนายก

14ธ.ค./59

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559

                วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135 ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับทราบความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรอง การแจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 39 ผลการดำเนินงาน ปี 2559 แผนการดำเนินงาน ปี 2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จำนวน 7 ราย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 5 ราย โดย 2 รายที่ไม่ผ่านความเห็นชอบขอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางอีกครั้ง 2) การพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอให้ปรับแก้ไขและเพิ่มรายละเอียดข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

30พ.ย./59

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สถาบันกำปงสปือ) ครั้งที่2/2559

        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สถาบันกำปงสปือ) ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยมีพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในการประชุมเรื่องผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

30พ.ย./59

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560”

           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560” ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5 อาคาร 1 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธาน  โดยเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

          วัตถุประสงค์ในการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่มีความถูกต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การทำข้อมูลให้เป็นเอกภาพและสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยมีเนื้อหาการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การเชื่อมโยงข้อมูลระบบทะเบียนกับระบบอื่นๆ และทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมาตรการดำเนินการ 3 มาตรการหลัก ในปีงบประมาณ 60 ประกอบด้วย 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Smart Officers lead smart organization to be modernization DOAE) 2) เครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรเข้มแข็ง (Supply chain management system : All for One) และ 3) แผนการผลิตเฉพาะราย (Strengthen farming plan to optimize specific needs)

30พ.ย./59

สัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ศพก.กันทรารมย์ บ้านอีต้อม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยช่วงเช้า นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มอบนโยบายและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมการข้าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น และการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ โครงการ 9,999 ตามรอยเท่าพ่อ และแนวปฏิบัติการรับและการจ่ายเงินโครงการศาลาเรียนรู้ ศพก.

ในช่วงบ่าย ร่วมต้อนรับนายฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธาน เปิดป้าย ศพก.กันทรารมย์ และมอบนโยบายทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่าย ได้แก่ การสร้างคนมืออาชีพ (smart farmer) การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย การบริหารจัดการน้ำด้าน

30พ.ย./59

ส่งเสริมและจัดทำแปลงสาธิตระบบการให้น้ำ

วันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดทำแปลงสาธิตระบบการให้น้ำในสวนไม้ผลและแปลงสาธิตระบบการให้น้ำแปลงผักและแปลงเกษตรแบบผสมผสานโดยปีงบประมาณ 2560 มีพื้นที่เป้าหมายรวม 10 ไร่ เกษตรกร 12 ราย แบ่งเป็น สวนไม้ผล จำนวน 5 ไร่ และแปลงผักและแปลงเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 5 ไร่ โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรมี ดังนี้

 1. สวนไม้ผล เกษตรที่ได้รับคัดเลือกมีพื้นที่ปลูกไม้ผลและมีระบบการให้น้ำเดิมอยู่แล้ว แต่ระบบการให้น้ำดังกล่าวเป็นระบบที่สร้างขึ้นอย่างผิดหลักวิชาการ ทำให้ผลผลิตในสวนของเกษตรกรเกิดความเสียหายในช่วงฤดูแล้งและให้ผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน
 2. แปลงผักและแปลงเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีการทำการเกษตรโดยผลิตพืชผักและการเกษตรแบบผสมผสานตลอดทั้งปี แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากการให้น้ำแบบเดิมเป็นการใช้สายยางรดน้ำแบบทั่วไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือกแปลงของเกษตรกรดังกล่าวเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงได้ทำการศึกษาและขยายผลโครงการฯดังกล่าว โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ อยู่ระหว่างการเขียนแบบระบบน้ำ(มินิสปริงเกอร์)เพื่อจัดส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต่อไป

30พ.ย./59

การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประเมินโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2559 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประเมินโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ได้รับความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ “Supporting the integration of the agriculture sector into the National Adaptation Plans (NAPs) in Thailand” ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในการช่วยเหลือประเทศไทยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของภาคเกษตรและการพัฒนาแผนการปรับตัวแห่งชาติ (National Adaptation Plan : NAP) ด้านการเกษตรของประเทศไทย กำหนดให้ดำเนินงานโครงการระหว่างปี 2558 – 2561 และคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ CPF ระหว่าง ไทย – FAO ได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานโครงการ (NAPs) ในประเทศไทย โดยมีสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ในการนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่แผนการปรับตัวภาคเกษตร ซึ่ง UNDP ได้ริเริ่มโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการวางแผนโครงการและการจัดสรรงบประมาณ บูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีนางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน และนางราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมและอภิปรายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ FAO UNDP Deutsche Gesellschaft fÜr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการบรรยายประเด็นการเชื่อมโยงของแผนในการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่  การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร (Impact Chain Analysis) การรวมรวบและจัดทำรายงานแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Stocktaking) และการจัดลำดับความสำคัญโครงการ/แนวทางการปรับตัว (Prioritization)

          นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายและร่วมอภิปรายประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับแนวคิดเบื้องต้นในการประเมินผลตอบแทนของโครงการ โดยการวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ (Cost-Benefit Analysis : CBA) ซึ่งเป็นการประเมินโครงการที่มีผลได้ในรูปตัวเงิน โครงการที่มีผลได้สุทธิสูงสุดก็จะได้รับเลือก การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้จัดเป็นการประเมินประสิทธิภาพแบบการจัดสรร นั่นคือ ผลการประเมินระบุได้ว่าโครงการใดมีความคุ้มค่าสูงสุด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว ได้แก่ นายวรรธนวิทย์ เฉลยผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร

 

24พ.ย./59

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2560

                                               นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2560 ได้นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเวลา 08.00 น. ณ ห้องสุพรรณิกา โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

                                    หลังเสร็จกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีฯ ประธานฯ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2560 โดยมีนายกิตติพันธ์ จันทาศรี รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรรายย่อยกล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 85 คน โดยประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้ความสำคัญในการส่งเสริมและปฏิบัติงานในเรื่องนี้อย่างจริงจัง และเร่งดำเนินการให้เกิดการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเน้นการทำงานเชิงรุก เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจกับเกษตรกร และขอให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนบูรณาการโครงการส่งเสริมการเกษตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และที่สำคัญขอให้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างเป็นปัจจุบัน

211125591211125592

211125593211125594

211125596211125595

10พ.ย./59

การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

                             คณะทำงานควบคุมภายใน เป็นผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการควบคุมภายในกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการ กองคลังเป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาแบบติดตาม ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ(รอบ 12 เดือน) ปีงบประมาณ 2559 เพื่อแก้ไข ปรับปรุง สรุปแบบติดตาม ปอ.3 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยกร่างแบบ ปอ.3 ปีงบประมาณ 2560

81598

 

 

 

 

 

 

 

81600

 

 

 

 

81608

 

 

 

 

81610

 

 

 

 

 

10พ.ย./59

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

            นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยคณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ และเพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ประจำปี 2559 จำนวน 10 ศูนย์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ วิเคราะห์ข้อมูลและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงประเด็นเงื่อนไขต่างๆของโครงการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯครั้งต่อไป

img_6545

img_6546

81107

81100

81099

 

03พ.ย./59

การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการจัดสรรน้ำ  แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง นโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60  แผนเตรียมพร้อมและลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ปี 2559/60  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวข้างต้น และจะนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป

27ต.ค./59

กรมส่งเสริมการเกษตรประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 26 ตุลาคม 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ประธานคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง) ให้เป็นประธานการประชุม คณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2559

การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์น้ำ แนวโน้มการผลิตและการตลาด และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และให้ความเห็นชอบแผนการเพาะปลูก นโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 พร้อมทั้ง มีมติให้จัดประชุมคณะทำงานระดับปฏิบัติ ใน วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาแผนการเพาะปลูก นโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และครอบคลุมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะนำเสนอแผนการเพาะปลูก นโยบายและมาตรการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559/60 ต่อคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเพื่อโปรดทราบต่อไป

27ก.ย./59

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (ระยะที่ 4)

ผู้แทนกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ จัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน (ระยะที่ 4) เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายน 2559 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย

  1. บ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  2. บ้านโนนธาตุ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  3. บ้านแคนน้อย ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  4. บ้านห้วยทราย ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
  5. บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม อำเภอเปื่อยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ในการนี้ได้อันเชิญเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่สมาชิกพร้อมให้ความรู้ในด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมบ้านสมาชิกเกษตรกรตัวอย่างในโครงการฯ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

21ก.ย./59

การติดตามงานโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 13 – 17 กันยายน พ.ศ. 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร โดยกลุ่มเกษตรชลประทานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2559 และหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2560 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีว่าที่ ร.ต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ในปีงบประมาณ 2559 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมวิเคราะห์พื้นที่และชุมชน

2. กิจกรรมส่งเสริมการผลิตลำไยนอกฤดู ภายใต้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

3. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย ในช่วงฤดูแล้ง

4. กิจกรรมติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย ปี 2560 เป็นการดำเนินงานโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมดำเนินการในหลักสูตรการผลิตลำไยคุณภาพทั้งในและนอกฤดู การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในการผลิต และการผลิตผักปลอดภัย

21ก.ย./59

การฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 1

วันที่ 12 – 13 กันยายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้และเข้าใจนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนนโยบายสู่บทบาทภารกิจของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน ตลอดจนเข้าใจในบทบาทภาวะผู้นำยุคใหม่ที่ทันสมัย หลักการบริหาร การวางแผน การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการที่ดี และปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถปรับตัวกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ ในการก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” โดยมีข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม จำนวน 100 ราย

21ก.ย./59

งานวันลองกอง ครั้งที่ 14 ประจำปี 59

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกอง่สงเสริมวิศวกรรมเกษตร การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการของ กรมส่งเสริมการเกษตร ในงานวันลองกอง ครั้งที่ 14 ประจำปี 59  ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส