All posts by ทีมข่าว กพวศ.

04ก.พ./63

ประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร

นางปาลลิน พวงงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันการเผาเศษซากพืชหรือวัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร Continue reading

18ธ.ค./62

การให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​ ครั้งที่​ 1​ โดยช่างเกษตรท้องถิ่น​

วันที่​ 18​ ธันวาคม​ 2562​ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร​พร้อมด้วยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด​ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่​ ร่วมจัดงาน​การให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต​ ครั้งที่​ 1​ โดยช่างเกษตรท้องถิ่น​ Continue reading

17ต.ค./62

การลดการใช้สารเคมีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สื่อการเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Continue reading

18พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 17 – 23 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2562 Continue reading

10พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 10 – 16 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562 Continue reading

06พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร วันที่ 3 – 9 พ.ค. 62

(อย่า)(อย่า)(อย่า) คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2562 Continue reading

27เม.ย./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 27 เมษา 62

⚠️⚠️⚠️ คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 แยกรายวัน Continue reading

28มี.ค./62

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) Continue reading

18มี.ค./62

แจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ขอแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุก 7 วัน Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

08ส.ค./61

ประกาศจ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร มีความประสงค์จ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามภาพ Continue reading

21ธ.ค./59

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”(ปิดรับสมัคร)

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์  กรมส่งเสริมการเกษตร

ใบสมัครดาวน์โหลด ที่นี่

แผนที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด ที่นี่

16ธ.ค./59

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบต่างๆ พร้อมได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และงานพัสดุ

16ธ.ค./59

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับพระราชทานของที่ระลึกที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานนิทรรศการ “การส่งเสริมการผลิตข้าวจังหวัดนครนายก”  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่หลากหลายเพื่อการบริโภคในประเทศ  โดยกระจายพันธุ์ข้าวผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 4 ศูนย์ ไปยังเเปลงใหญ่ข้าว จำนวน 4 เเปลง สู่ศูนย์ข้าวชุมชน 13 ชุมชน เเละทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตร สาธิตการทำขนมครก โดยกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก