All posts by ทีมข่าว กพวศ.

08ส.ค./61

ประกาศจ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร มีความประสงค์จ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามภาพ Continue reading

21ธ.ค./59

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”(ปิดรับสมัคร)

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์  กรมส่งเสริมการเกษตร

ใบสมัครดาวน์โหลด ที่นี่

แผนที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด ที่นี่

16ธ.ค./59

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบต่างๆ พร้อมได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และงานพัสดุ

16ธ.ค./59

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับพระราชทานของที่ระลึกที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานนิทรรศการ “การส่งเสริมการผลิตข้าวจังหวัดนครนายก”  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่หลากหลายเพื่อการบริโภคในประเทศ  โดยกระจายพันธุ์ข้าวผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 4 ศูนย์ ไปยังเเปลงใหญ่ข้าว จำนวน 4 เเปลง สู่ศูนย์ข้าวชุมชน 13 ชุมชน เเละทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตร สาธิตการทำขนมครก โดยกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

15ธ.ค./59

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

            พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร                   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยมี     นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ       การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับพระราชทานรวงข้าวเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปสู่เกษตรกร และกราบบังคมทูล เชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรการสาธิตการทำข้าวกระยาคูของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครนายก

14ธ.ค./59

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559

                วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135 ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับทราบความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรอง การแจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 39 ผลการดำเนินงาน ปี 2559 แผนการดำเนินงาน ปี 2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จำนวน 7 ราย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 5 ราย โดย 2 รายที่ไม่ผ่านความเห็นชอบขอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางอีกครั้ง 2) การพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอให้ปรับแก้ไขและเพิ่มรายละเอียดข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

30พ.ย./59

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สถาบันกำปงสปือ) ครั้งที่2/2559

        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สถาบันกำปงสปือ) ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยมีพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในการประชุมเรื่องผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

30พ.ย./59

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560”

           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560” ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้อง 7 ชั้น 5 อาคาร 1 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธาน  โดยเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด

          วัตถุประสงค์ในการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ที่มีความถูกต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การทำข้อมูลให้เป็นเอกภาพและสามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยมีเนื้อหาการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2559/60 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การเชื่อมโยงข้อมูลระบบทะเบียนกับระบบอื่นๆ และทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมาตรการดำเนินการ 3 มาตรการหลัก ในปีงบประมาณ 60 ประกอบด้วย 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ (Smart Officers lead smart organization to be modernization DOAE) 2) เครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตรเข้มแข็ง (Supply chain management system : All for One) และ 3) แผนการผลิตเฉพาะราย (Strengthen farming plan to optimize specific needs)

30พ.ย./59

สัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ

นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ศพก.กันทรารมย์ บ้านอีต้อม ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยช่วงเช้า นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มอบนโยบายและการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมการข้าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น และการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรแปลงใหญ่ โครงการ 9,999 ตามรอยเท่าพ่อ และแนวปฏิบัติการรับและการจ่ายเงินโครงการศาลาเรียนรู้ ศพก.

ในช่วงบ่าย ร่วมต้อนรับนายฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธาน เปิดป้าย ศพก.กันทรารมย์ และมอบนโยบายทิศทางการทำงานของ ศพก. และเครือข่าย ได้แก่ การสร้างคนมืออาชีพ (smart farmer) การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย การบริหารจัดการน้ำด้าน

30พ.ย./59

ส่งเสริมและจัดทำแปลงสาธิตระบบการให้น้ำ

วันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี คัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดทำแปลงสาธิตระบบการให้น้ำในสวนไม้ผลและแปลงสาธิตระบบการให้น้ำแปลงผักและแปลงเกษตรแบบผสมผสานโดยปีงบประมาณ 2560 มีพื้นที่เป้าหมายรวม 10 ไร่ เกษตรกร 12 ราย แบ่งเป็น สวนไม้ผล จำนวน 5 ไร่ และแปลงผักและแปลงเกษตรแบบผสมผสาน จำนวน 5 ไร่ โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรมี ดังนี้

  1. สวนไม้ผล เกษตรที่ได้รับคัดเลือกมีพื้นที่ปลูกไม้ผลและมีระบบการให้น้ำเดิมอยู่แล้ว แต่ระบบการให้น้ำดังกล่าวเป็นระบบที่สร้างขึ้นอย่างผิดหลักวิชาการ ทำให้ผลผลิตในสวนของเกษตรกรเกิดความเสียหายในช่วงฤดูแล้งและให้ผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐาน
  2. แปลงผักและแปลงเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ มีการทำการเกษตรโดยผลิตพืชผักและการเกษตรแบบผสมผสานตลอดทั้งปี แต่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากการให้น้ำแบบเดิมเป็นการใช้สายยางรดน้ำแบบทั่วไป

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือกแปลงของเกษตรกรดังกล่าวเพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงได้ทำการศึกษาและขยายผลโครงการฯดังกล่าว โดยกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ อยู่ระหว่างการเขียนแบบระบบน้ำ(มินิสปริงเกอร์)เพื่อจัดส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ต่อไป