All posts by ทีมข่าว กพวศ.

31ก.ค./63

ทดสอบ​ สาธิต​ การใช้งานแอปพลิเคชัน​ Farm​ Gear​

วันที่ 31 ก.ค. 63 กลุ่มวิศวกรรมเกษตร​ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ​ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร Continue reading

27ก.ค./63

กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมกิจกรรมรอบสื่อมวลชน (Press Tour) Continue reading

24ก.ค./63

โครงการนำร่องด้านการติดตามและประเมินผลโครงการฝายมีชีวิต

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางปาลลิน  พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และนายเอกราช บุญล้อมรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

14ก.ค./63

ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการใช้ประโยชน์ และ การแปรรูปขนุน (น้ำพริกขนุน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายประพนธ์ ธูปะเตมีย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง Continue reading

11ก.ค./63

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมการควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธี Continue reading

11ก.ค./63

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 9 ก.ค. 2563 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร Continue reading

05พ.ค./63

เกษตรสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 ” ณ ฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา Continue reading

05พ.ค./63

พิธีมอบปัจจัยการผลิตและกล้าพันธุ์ไม้แก่เกษตรกรโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19

“ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ ฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19” Continue reading

18มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ Continue reading

17มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

17มี.ค./63

ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Continue reading

11มี.ค./63

การจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 10-11 มีนาคม 2563 นางปุณยนุช วงศธรวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพระราชดำริ พร้อมด้วยนางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ Continue reading

05มี.ค./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน Continue reading

04มี.ค./63

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชา Continue reading

02มี.ค./63

เข้าร่วมการสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มโครงการพระราชดำริ เข้าร่วมการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อน บูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร” ณ ห้องพึ่งบุญฯ อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) Continue reading

02มี.ค./63

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Continue reading