All posts by ทีมข่าว กพวศ.

17ต.ค./62

การลดการใช้สารเคมีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สื่อการเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Continue reading

18พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 17 – 23 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2562 Continue reading

10พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 10 – 16 พ.ค.62

(อย่า)(อย่า)(อย่า)คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562 Continue reading

06พ.ค./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร วันที่ 3 – 9 พ.ค. 62

(อย่า)(อย่า)(อย่า) คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2562 Continue reading

27เม.ย./62

แจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร 27 เมษา 62

⚠️⚠️⚠️ คำแจ้งเตือนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร จากกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 แยกรายวัน Continue reading

28มี.ค./62

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) Continue reading

18มี.ค./62

แจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ขอแจ้งเตือนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร จากการคาดการณ์สภาวะทางอุตุนิยมวิทยาล่วงหน้าทุก 7 วัน Continue reading

28ส.ค./61

เอกสารแนะนำ “ระบบการให้น้ำพืช”

เอกสารคำแนะนำเรื่อง “ระบบการให้น้ำพืช” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืช โดยจะเน้นถึงการเลือกใช้ระบบให้น้ำพืชให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการน้ำของพืช Continue reading

08ส.ค./61

ประกาศจ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018

กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร มีความประสงค์จ้างจัดนิทรรศการในงาน Agritechnica ASIA 2018 รายละเอียดตามภาพ Continue reading

21ธ.ค./59

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”(ปิดรับสมัคร)

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง”

ณ อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์  กรมส่งเสริมการเกษตร

ใบสมัครดาวน์โหลด ที่นี่

แผนที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด ที่นี่

16ธ.ค./59

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2559 กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคลินิกธุรการและงานคลังเคลื่อนที่ รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานกอง/สำนักส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม ผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาฯ ประกอบด้วย ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ และระเบียบต่างๆ พร้อมได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษากรณีตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และงานพัสดุ

16ธ.ค./59

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับพระราชทานของที่ระลึกที่สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมกราบบังคมทูลถวายรายงานนิทรรศการ “การส่งเสริมการผลิตข้าวจังหวัดนครนายก”  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่หลากหลายเพื่อการบริโภคในประเทศ  โดยกระจายพันธุ์ข้าวผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 4 ศูนย์ ไปยังเเปลงใหญ่ข้าว จำนวน 4 เเปลง สู่ศูนย์ข้าวชุมชน 13 ชุมชน เเละทูลเชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตร สาธิตการทำขนมครก โดยกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

15ธ.ค./59

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

            พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร                   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี จังหวัดนครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยมี     นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ       การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เกษตรจังหวัดนครนายก และผู้แทนหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับพระราชทานรวงข้าวเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปสู่เกษตรกร และกราบบังคมทูล เชิญเสด็จฯ ทอดพระเนตรการสาธิตการทำข้าวกระยาคูของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดนครนายก

14ธ.ค./59

ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559

                วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135 ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

          การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับทราบความคืบหน้าการตรากฎหมายลำดับรอง การแจ้งมติคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย เรื่อง การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 39 ผลการดำเนินงาน ปี 2559 แผนการดำเนินงาน ปี 2560 และพิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง คือ 1) การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จำนวน 7 ราย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ จำนวน 5 ราย โดย 2 รายที่ไม่ผ่านความเห็นชอบขอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางอีกครั้ง 2) การพิจารณาแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอให้ปรับแก้ไขและเพิ่มรายละเอียดข้อมูลตามที่คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ และนำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางเพื่อทราบอีกครั้ง ก่อนนำเสนอแผนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

30พ.ย./59

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สถาบันกำปงสปือ) ครั้งที่2/2559

        เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา(สถาบันกำปงสปือ) ครั้งที่2/2559 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยมีพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ เป็นประธานในการประชุมเรื่องผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง